Bezrobocie w rolnictwie

Rate this post

W procesie związanym z restrukturyzacją rolnictwa liczba bezrobotnych znacznie rośnie. Aby zapobiec temu trendowi, władze rządowe określiły pewne zadania, które ujęte zostały w programie działania Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.Wśród nich, uznane jako priorytetowe należy wymienić:

–    utrzymanie zatrudnienia na tym samym poziomie, do czasu opracowania programu restrukturyzacji mienia po byłych PGR-ach,

–    sugerowanie nowym pracodawcom, aby wystąpili z ofertą pracy do pracowników PGR (przed formalnym rozwiązaniem dotychczasowych umów o pracę),

–    uwzględnienie w umowach z dzierżawcami możliwości w podejmowaniu inwestycji, tworzących nowe miejsca pracy.

Zakres możliwości był bardzo szeroki i obejmował min. zagospodarowania odłogowanych gruntów ( poprzez użyczenie na okres do końca zbiorów ), wydzielenia gruntów nawet zimnego gospodarstwa, na rozpoczęcie samodzielnej działalności gospodarczej o charakterze produkcyjnym bądź usługowym. Stworzenie korzystniejszych warunków kredytowych przy zakupie lub dzierżawie nieruchomości rolnych na terenie gmin charakteryzujących się wysokim bezrobociem strukturalnym .

Niezależnie od ww. propozycji skierowanych do nabywców całość majątku lub jego część po zlikwidowanych PGR , bezrobotnym ( dawnym rolnikom ) Agencja zadeklarowała pomoc finansową w różnych formach, m.in. zabezpieczenia w spłacie kredytu bądź dotacji. Środki te mogły być przeznaczone na podjęcie działalności gospodarczej lub w formie grupowej – spółki pracowniczej.

Bezrobocie w sektorze rolnictwa jest problemem występującym w wielu krajach na całym świecie. Istnieje wiele czynników, które mogą przyczyniać się do wysokiego poziomu bezrobocia w rolnictwie. Oto kilka z nich:

  1. Mechanizacja i postęp technologiczny: Wprowadzenie nowoczesnych maszyn i technologii do rolnictwa może prowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania na pracę ludzką. Automatyzacja procesów rolniczych może zastępować ręczną pracę rolników, co może prowadzić do redukcji miejsc pracy w sektorze.
  2. Mała skala gospodarstw rolnych: W wielu krajach rolnictwo jest nadal oparte na małych gospodarstwach, które mogą mieć ograniczone możliwości zatrudniania pracowników. Brak dostatecznej liczby miejsc pracy w małych gospodarstwach może przyczyniać się do wzrostu bezrobocia w rolnictwie.
  3. Niskie dochody i niepewność ekonomiczna: Rolnictwo często jest branżą o niskich dochodach i wysokim ryzyku. Niepewność związana z pogodą, cenami surowców i zmiennością rynków może wpływać na stabilność ekonomiczną rolników. To może zniechęcać do inwestowania w rozwój gospodarstw i zatrudniania nowych pracowników.
  4. Migracja do miast: Wielu ludzi opuszcza obszary wiejskie i przenosi się do miast w poszukiwaniu lepszych możliwości zatrudnienia i życia. To prowadzi do ubytku siły roboczej w rolnictwie i wzrostu bezrobocia w sektorze wiejskim.
  5. Brak wykształcenia i umiejętności: Rolnictwo wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności, takich jak zarządzanie uprawami, obsługa maszyn rolniczych i rozwijanie strategii gospodarczych. Brak odpowiedniego wykształcenia i brak umiejętności może utrudniać znalezienie pracy w rolnictwie.

W celu zmniejszenia bezrobocia w sektorze rolnictwa, konieczne są odpowiednie działania i inicjatywy. Oto kilka potencjalnych rozwiązań:

  1. Edukacja i szkolenia: Inwestowanie w szkolenia rolników w zakresie nowoczesnych technologii, zarządzania gospodarstwem i umiejętności biznesowych może zwiększyć ich szanse na zatrudnienie. Wspieranie dostępu do edukacji rolniczej może również przyczynić się do rozwoju sektora.
  2. Dywersyfikacja rolnictwa: Wprowadzenie nowych gałęzi rolnictwa, takich jak agroturystyka, ekologiczne uprawy czy hodowla zwierząt, może stworzyć nowe możliwości zatrudnienia w sektorze rolniczym.
  3. Polityki rządowe i wsparcie: Rządy mogą wprowadzać polityki i programy wspierające rolnictwo, takie jak subsydia, kredyty preferencyjne czy dotacje na inwestycje w rolnictwo. To może pomóc w tworzeniu nowych miejsc pracy i stymulowaniu rozwoju sektora.
  4. Równowaga między sektorem wiejskim a miejskim: Wspieranie rozwoju infrastruktury, usług i możliwości zatrudnienia w obszarach wiejskich może zmniejszyć migrację do miast i przyczynić się do rozwoju lokalnych gospodarek wiejskich.

Bezrobocie w sektorze rolnictwa jest złożonym problemem, który wymaga wieloaspektowego podejścia. Wprowadzenie odpowiednich polityk, inwestycji w edukację i szkolenia, oraz promowanie różnorodności i innowacji w rolnictwie mogą przyczynić się do tworzenia większej liczby miejsc pracy i poprawy sytuacji ekonomicznej w sektorze rolniczym.

image_pdf

Dodaj komentarz