Polscy rolnicy będą mogli sprzedawać swoje produkty na nowym

Rate this post

Tak pisano o polskiej wsi przed wejście do Unii Europejskiej:

Integracja z Unią Europejską jest więc wielką szansą i ogromnym wyzwaniem, jakie stoją przed nowym pokoleniem Polaków, dając im niepowtarzalną, historyczną możliwość życia w warunkach stabilizacji społeczno – ekonomicznej, dobrobytu jaki do tej pory był udziałem społeczeństw zachodnich.

W związku z powyższym po stronie szans możemy wymienić:

 1. Polscy rolnicy będą mogli sprzedawać swoje produkty na nowym, liczącym 370 mln konsumentów rynku. Ich produkty będą konkurencyjne dla produktów rolników unijnych.
 2. Nastąpi stabilizacja cen artykułów rolnych oraz wzrost niektórych produktów czyli poprawa opłacalności produkcji rolnej.
 3. Korzystanie z funduszy Unii Europejskiej na modernizację wsi i rolnictwa, oraz z mechanizmów wspierających rolników.
 4. Dostęp do najnowszych technologii usprawniających produkcję rolna a co za tym idzie polepszenie wydajności.
 5. Napływ kapitału zagranicznego.
 6. Przyśpieszenie tempa restrukturyzacji gospodarstw.
 7. Stopniowa modernizacja wsi i ochrona krajobrazu wiejskiego.
 8. Poprawa dochodowości rolników i ludności miejskiej

 

Działania na rzecz ochrony zasobów glebowych

Rate this post

W przeciwdziałaniu erozji stosowane będzie dofinansowanie ze środków publicznych inwestycji obejmujących budowę zbiorników kolmatacyjnych (do zamulenia), kolmatacyjno-retencyjnych i retencyjnych oraz inwestycji wynikających ze scalania gruntów (np. drogi technologiczne).

Ochrona zasobów glebowych jest istotna dla zrównoważonego rolnictwa, ochrony środowiska i zapewnienia bezpiecznej przyszłości żywnościowej. Działania na rzecz ochrony zasobów glebowych mają na celu zachowanie żyzności gleb, zapobieganie erozji, degradacji i zanieczyszczeniom, oraz poprawę jakości gleby. Oto kilka kluczowych działań na rzecz ochrony zasobów glebowych:

 1. Praktyki rolnicze i agrotechniczne: Wprowadzanie praktyk rolniczych i agrotechnicznych, które minimalizują degradację gleby i poprawiają jej strukturę. Są to m.in. stosowanie płodozmianu, zastosowanie odpowiednich technik uprawy (np. uprawa w rzędach, orka minimalna, bezorkowa), redukcja użycia pestycydów i nawozów chemicznych, zastosowanie zielonych nawozów, kompostowanie i stosowanie naturalnych nawozów organicznych.
 2. Zadrzewianie i zalesianie: Promowanie zadrzewiania i zalesiania obszarów narażonych na erozję gleby. Drzewa i rośliny leśne pomagają wzmocnić strukturę gleby, zatrzymują wodę i zapobiegają erozji. Tworzenie pasów zadrzewionych wzdłuż pól rolnych lub sadzenie drzew na nieużytkach przyczynia się do ochrony gleby i zwiększenia jej stabilności.
 3. Zastosowanie systemów uprawy konserwującej: Wdrażanie systemów uprawy konserwującej, takich jak rolnictwo bezorkowe, mulczowanie, pokrycie gleby roślinnością, czy tworzenie teras i tarasowania, które zmniejszają erozję gleby i zwiększają jej zdolność do retencji wody. Te praktyki pomagają również w zatrzymywaniu substancji organicznych i składników odżywczych w glebie.
 4. Monitorowanie i zarządzanie jakością gleby: Regularne monitorowanie stanu gleby i zarządzanie jej jakością. Analizowanie składu chemicznego gleby, pH, poziomów składników odżywczych i zanieczyszczeń pozwala na wczesne wykrycie problemów i podjęcie odpowiednich działań naprawczych. Wdrażanie programów nawożenia zrównoważonego i poprawy struktury gleby jest kluczowe dla utrzymania jej żyzności i zdrowia.
 5. Edukacja i szkolenia: Organizowanie szkoleń, warsztatów i kampanii edukacyjnych na temat ochrony zasobów glebowych. Edukowanie rolników, pracowników sektora rolnego i społeczności wiejskich na temat korzyści i praktyk zrównoważonego zarządzania glebą, a także skutków erozji, zanieczyszczeń i degradacji gleby. Działania edukacyjne mogą obejmować techniki utrzymania i poprawy żyzności gleby, wdrażanie praktyk agroekologicznych, czy tworzenie świadomości społecznej na temat znaczenia gleby dla zdrowia i środowiska.
 6. Polityka i regulacje: Tworzenie odpowiednich polityk, przepisów i regulacji dotyczących ochrony zasobów glebowych. Wprowadzenie środków zachęcających rolników do stosowania praktyk zrównoważonego zarządzania glebą, np. systemu płatności za usługi ekosystemowe, programów dotacji na poprawę struktury gleby czy ulg podatkowych dla gospodarstw stosujących praktyki proekologiczne.

Ochrona zasobów glebowych wymaga współpracy między różnymi interesariuszami, w tym rolnikami, naukowcami, organizacjami pozarządowymi, władzami lokalnymi i instytucjami rolniczymi. Wspólna praca nad wdrażaniem praktyk ochrony gleby przyczynia się do trwałego rozwoju rolnictwa, ochrony środowiska i zapewnienia produktywności gleby na długą metę.

Wspieranie organizacji zajmujących się promocją produktów rolno-spożywczych

Rate this post

Kierując się sprawdzonymi, wieloletnimi, pozytywnymi doświadczeniami krajów UE w dziedzinie promocji artykułów rolno-spożywczych, przewiduje się w projekcie stosownej ustawy powołanie i wspieranie w pierwszym okresie ze środków zagranicznych i budżetu państwa instytucji rządowych lub pozarządowych, zajmujących się promocją polskich produktów rolno-spożywczych na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. Zaznaczyć należy, że wszystkie organizacje działające w krajach unijnych w początkowej fazie swojej działalności są w całości finansowane ze środków publicznych, natomiast w późniejszym okresie – częściowo.

Promocja polskich artykułów żywnościowych będzie wspierana środkami publicznymi w okresie pięciu lat. Wysokość rozkładów na ten cel będzie określona corocznie w ustawie budżetowej.

Wspieranie organizacji zajmujących się promocją produktów rolno-spożywczych jest istotne dla rozwoju sektora rolnego, popularyzacji lokalnych produktów i zwiększenia świadomości konsumentów. Te organizacje odgrywają kluczową rolę w promowaniu i marketingu produktów rolnych, budowaniu wizerunku marek lokalnych oraz wspieraniu rolników i producentów w dotarciu do szerszego rynku. Oto kilka sposobów, w jakie można wspierać organizacje zajmujące się promocją produktów rolno-spożywczych:

 1. Finansowanie i dotacje: Organizacje zajmujące się promocją produktów rolno-spożywczych mogą korzystać z programów i dotacji oferowanych przez rządy, organizacje pozarządowe i instytucje rolnicze. Przyznawanie dotacji, grantów lub udzielanie niskooprocentowanych pożyczek może pomóc organizacjom w finansowaniu swoich działań promocyjnych, takich jak kampanie marketingowe, uczestnictwo w targach i wystawach, organizacja degustacji czy szkoleń.
 2. Współpraca międzysektorowa: Współpraca między organizacjami zajmującymi się promocją produktów rolno-spożywczych, rolnikami, przetwórcami, restauratorami, sklepami spożywczymi i innymi podmiotami jest kluczowa. Współpraca ta może obejmować organizację wspólnych wydarzeń, kampanii promocyjnych, warsztatów czy programów szkoleniowych. Partnerstwo i wymiana wiedzy i doświadczeń pomaga w efektywnym promowaniu produktów rolno-spożywczych.
 3. Edukacja i informowanie konsumentów: Organizacje zajmujące się promocją produktów rolno-spożywczych mogą prowadzić działania edukacyjne i informacyjne dla konsumentów. Mogą organizować warsztaty, szkolenia, prezentacje czy degustacje, aby podnieść świadomość konsumentów na temat wartości żywieniowych, jakości produktów rolnych, lokalnego pochodzenia i zrównoważonego rolnictwa. Wspieranie kampanii informacyjnych, takich jak media społecznościowe, strony internetowe czy broszury, może również pomóc w dotarciu do szerszej grupy odbiorców.
 4. Ułatwianie kontaktu między producentami a konsumentami: Organizacje mogą działać jako pośrednicy, ułatwiając kontakt między producentami a konsumentami. Mogą organizować targi, stoiska sprzedaży bezpośredniej, systemy subskrypcji, dostarczać informacji o lokalnych dostawcach i punktach sprzedaży produktów rolno-spożywczych. Takie działania wspierają bezpośrednie relacje między producentami a konsumentami, promują lokalną gospodarkę i zapewniają uczciwe wynagrodzenie dla rolników.
 5. Promowanie znaków jakości i oznaczeń pochodzenia: Organizacje mogą wspierać i promować znaki jakości, oznaczenia geograficzne i certyfikaty, które potwierdzają wysoką jakość, tradycję i autentyczność produktów rolno-spożywczych. Działania te przyczyniają się do budowania zaufania konsumentów i promowania lokalnych produktów na rynku.
 6. Działania promocyjne i marketingowe: Organizacje mogą prowadzić działania promocyjne i marketingowe mające na celu promowanie produktów rolno-spożywczych. Może to obejmować udział w targach i wystawach, organizację festiwali kulinarystycznych, degustacje, tworzenie materiałów promocyjnych, reklamę w mediach czy udział w programach partnerskich z restauracjami i sklepami spożywczymi.

Wspieranie organizacji zajmujących się promocją produktów rolno-spożywczych przyczynia się do wzrostu zainteresowania lokalnymi produktami, ochrony lokalnego dziedzictwa kulinarnego, wsparcia rolników i wzrostu lokalnej gospodarki. Wymaga to współpracy między różnymi interesariuszami, alokacji zasobów i tworzenia odpowiednich narzędzi i programów wsparcia.

Tworzenie warunków dla prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej

Rate this post

Działania i środki wspierające rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich koncentrują się przede wszystkim na rozwoju przedsiębiorczości i tworzeniu nowych miejsc pracy poza rolnictwem.

Instrumentami służącymi rozwojowi działalności gospodarczej objęte zostaną następujące rodzaje działalności: działalność pozarolnicza na obszarach wiejskich, przetwórstwo rolno-spożywcze i marketing, turystyka wiejska oraz przedsięwzięcia podnoszące wartość obszarów wiejskich jako miejsca zamieszkania.

Wspieranie przedsiębiorczości na terenach wiejskich następuje i następować będzie poprzez:

 • zachęty dla inwestorów i przedsiębiorców;
 • rozbudowany system gwarancji i poręczeń;
 • specjalne traktowanie inwestycji, które dodatkowo uzupełniają infrastrukturę techniczną;
 • promocję wsi jako atrakcyjnego miejsca inwestowania;
 • rozwój centrów przedsiębiorczości, rozwój doradztwa, w tym doradztwa ekonomiczno-finansowego dla osób podejmujących działalność gospodarczą;
 • pożyczki, kredyty i dotacje na przedsięwzięcia tworzące nowe miejsca pracy;
 • wsparcia „samozatrudnienia” – mikropożyczki.

Tworzenie warunków dla prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich jest istotne dla zrównoważonego rozwoju i dywersyfikacji lokalnej gospodarki. Pozwala to mieszkańcom wsi na tworzenie nowych źródeł dochodu, zwiększenie zatrudnienia, rozwój przedsiębiorczości i redukcję zależności od rolnictwa. Oto kilka kluczowych działań, które mogą przyczynić się do tworzenia warunków dla prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich:

 1. Tworzenie infrastruktury i ułatwianie dostępu do zasobów: Organizowanie infrastruktury, takiej jak inkubatory przedsiębiorczości, centra biznesowe, hale produkcyjne czy biurowce, dostarcza przestrzeni dla rozwoju różnorodnych branż i inicjatyw. Ułatwianie dostępu do zasobów, takich jak finansowanie, mentorowanie, szkolenia, doradztwo biznesowe czy sieci kontaktów, wspiera rozwój i utrzymanie pozarolniczych przedsięwzięć.
 2. Uproszczenie procedur i regulacji: Ułatwianie procesu zakładania i prowadzenia biznesu na obszarach wiejskich poprzez uproszczenie procedur administracyjnych i regulacji. To może obejmować skrócenie czasu oczekiwania na rejestrację firmy, uproszczenie procedur podatkowych, udzielanie preferencyjnych warunków dotacji czy zwolnień podatkowych dla nowych przedsiębiorstw.
 3. Wsparcie dla rozwoju kompetencji i umiejętności: Organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów i mentorstwa w zakresie przedsiębiorczości, zarządzania, marketingu, finansów czy umiejętności technicznych. Rozwój kompetencji i umiejętności umożliwia przedsiębiorcom wiejskim skuteczną prowadzenie swojej działalności oraz dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych.
 4. Wspieranie innowacji i rozwoju technologicznego: Zachęcanie do innowacyjności i rozwoju technologicznego w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Wsparcie finansowe i doradcze dla przedsiębiorców, którzy chcą wprowadzać nowe technologie, tworzyć innowacyjne produkty lub usługi, może przyczynić się do konkurencyjności i trwałego rozwoju ich przedsiębiorstw.
 5. Promowanie współpracy i partnerstw: Tworzenie platform współpracy, sieci biznesowych, klastrowych czy stowarzyszeń przedsiębiorców, które umożliwiają wymianę wiedzy, doświadczeń i współpracę między przedsiębiorcami. Współpraca ta może obejmować wspólne działania promocyjne, zbiorowe zamówienia, wymianę usług czy wspólne przedsięwzięcia.
 6. Dostęp do rynków i promocja lokalnych produktów: Tworzenie mechanizmów wsparcia dla przedsiębiorców w zakresie promocji i marketingu ich produktów i usług. Ułatwianie dostępu do rynków, organizowanie targów, wystaw, festiwali czy programów eksportowych, umożliwia przedsiębiorcom wiejskim dotarcie do szerszego grona klientów i promowanie lokalnych produktów.

Wspieranie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich wymaga koordynacji działań różnych podmiotów, takich jak władze lokalne, organizacje pozarządowe, instytucje finansowe, stowarzyszenia przedsiębiorców oraz sami przedsiębiorcy. Działania te powinny być oparte na analizie lokalnych potrzeb i specyfiki danego obszaru, zapewniając zrównoważony rozwój, ochronę środowiska i włączenie społeczności lokalnych w procesy decyzyjne.

Wspieranie systemów zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji rynkowej

Rate this post

Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej podjęło prace zmierzające do ustanowienia zintegrowanego systemu informacji rynkowej, przy zaangażowaniu środków pomocowych – PHARE, w zakresie opracowania koncepcji systemu, oprogramowania oraz wyposażenia w sprzęt komputerowy. Informacja w pierwszym rzędzie dotyczyć będzie takich kategorii rynkowych jak: ceny, podaż i popyt w różnych ogniwach łańcucha żywnościowego.

Wspieranie systemów zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji rynkowej jest istotne dla rozwoju sektora rolnego i zwiększenia efektywności działań na rynku. Systemy te dostarczają rolnikom, producentom i innym uczestnikom rynku niezbędnych informacji o trendach, cenach, popycie, konkurencji i innych czynnikach wpływających na podejmowanie decyzji biznesowych. Oto kilka sposobów, w jakie można wspierać systemy zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji rynkowej:

 1. Utworzenie specjalistycznych agencji lub jednostek odpowiedzialnych za zbieranie i analizę danych rynkowych. Takie agencje mogą prowadzić badania, monitorować rynki, gromadzić dane statystyczne i analizować trendy. Informacje te są następnie przetwarzane i udostępniane producentom, rolnikom i innym zainteresowanym podmiotom w przystępnej formie.
 2. Rozwój systemów informatycznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wspieranie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, takich jak platformy internetowe, aplikacje mobilne czy narzędzia online, które umożliwiają szybki i łatwy dostęp do informacji rynkowej. Systemy te mogą zawierać bazy danych, raporty, prognozy, analizy rynkowe i inne narzędzia wspierające podejmowanie decyzji.
 3. Organizowanie szkoleń i warsztatów dla rolników i producentów na temat korzystania z informacji rynkowej. Edukacja w zakresie analizy rynku, interpretacji danych, planowania strategicznego i marketingu pozwala rolnikom i producentom lepiej wykorzystać dostępne informacje do podejmowania świadomych decyzji biznesowych.
 4. Wspieranie współpracy między różnymi podmiotami zaangażowanymi w procesy zbierania i przetwarzania informacji rynkowej. Działania takie mogą obejmować wymianę danych, wspólne badania, partnerstwa publiczno-prywatne i inne formy współpracy, które umożliwiają lepsze wykorzystanie zasobów i ekspertyzy w dziedzinie informacji rynkowej.
 5. Organizowanie spotkań, konferencji i targów rolniczych, na których eksperci, analitycy rynkowi i inni profesjonaliści dzielą się wiedzą i doświadczeniem. Takie wydarzenia stanowią platformę do wymiany informacji, dyskusji i nawiązywania kontaktów biznesowych, co przyczynia się do lepszego zrozumienia rynku i możliwości rozwoju dla producentów.
 6. Monitorowanie i analiza zmian w polityce rolniczej, przepisach i regulacjach dotyczących rynku rolnego. Informowanie rolników i producentów o zmianach prawnych, handlowych i politycznych, które mogą mieć wpływ na ich działalność. Takie informacje pozwalają na dostosowanie strategii i podejmowanie świadomych decyzji w kontekście zmieniających się warunków rynkowych.

Wspieranie systemów zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji rynkowej przyczynia się do poprawy efektywności działania rolników, producentów i innych uczestników rynku. Ułatwia podejmowanie lepszych decyzji biznesowych, dostosowanie produkcji do popytu, identyfikowanie nowych rynków i możliwości rozwoju. Ważne jest zapewnienie dostępu do aktualnych, wiarygodnych i łatwo dostępnych informacji, które wspierają rozwój sektora rolnego i zwiększają konkurencyjność na rynku.