Zrównoważony rozwój w rolnictwie: technologie i praktyki

5/5 - (1 vote)

konspekt pracy dyplomowej

Wstęp

Rolnictwo od wieków stanowi podstawę egzystencji ludzkości, dostarczając niezbędnych środków do życia i stanowiąc kluczowy element gospodarki wielu krajów. Wraz z rozwojem technologii i postępem w dziedzinie nauk rolniczych, pojawiają się nowe możliwości, ale także wyzwania związane z zrównoważonym rozwojem w rolnictwie. Celem niniejszego referatu jest przedstawienie technologii i praktyk promujących zrównoważony rozwój w rolnictwie oraz analiza ich korzyści dla środowiska, gospodarki i społeczności.

1. Definicja zrównoważonego rozwoju w rolnictwie

Zrównoważony rozwój w rolnictwie odnosi się do praktyk i strategii, które spełniają bieżące potrzeby produkcyjne, jednocześnie zachowując zdrowie ekosystemu, zasoby naturalne i bioróżnorodność na przyszłość. Dąży się do osiągnięcia równowagi między celami ekonomicznymi, ekologicznymi i społecznymi.

2. Nowoczesne technologie wspierające zrównoważony rozwój

2.1. Agronomia precyzyjna: Dzięki zastosowaniu GPS, satelitów i sensorów, rolnicy mogą dokładnie określić potrzeby swoich upraw i zwierząt, co pozwala na efektywniejsze zarządzanie zasobami i minimalizację marnotrawstwa.

2.2. Biotechnologia: Modyfikowane genetycznie organizmy (GMO) mogą przynieść korzyści w postaci odporności na choroby, zwiększenia plonów czy zmniejszenia potrzeby stosowania pestycydów.

2.3. Automatyzacja i robotyka: Roboty i drony mogą pomóc w monitorowaniu upraw, zastosowaniu środków ochrony roślin w konkretnych miejscach czy automatyzacji zbiorów.

3. Praktyki zrównoważone w rolnictwie

3.1. Zintegrowana ochrona roślin (IPM): Strategia ta polega na kombinowaniu różnych metod ochrony upraw przed szkodnikami, chorobami i chwastami, minimalizując jednocześnie użycie pestycydów.

3.2. Aglomeracja upraw: Poprzez sadzenie różnych roślin obok siebie można zredukować ryzyko chorób i szkodników, a także promować bioróżnorodność.

3.3. Systemy agroleśne: Kombinacja upraw rolniczych i leśnych na tej samej działce może przynieść korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla rolnika.

4. Korzyści zastosowania praktyk i technologii zrównoważonego rozwoju

4.1. Korzyści ekologiczne: Ochrona bioróżnorodności, odbudowa gleby, redukcja emisji gazów cieplarnianych.
4.2. Korzyści ekonomiczne: Zwiększenie efektywności, redukcja kosztów produkcji, dostęp do nowych rynków.
4.3. Korzyści społeczne: Zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego, tworzenie miejsc pracy, poprawa warunków życia społeczności lokalnych.

Zakończenie

Zrównoważony rozwój w rolnictwie to nie tylko trend, ale konieczność w obliczu globalnych wyzwań, takich jak zmiany klimatyczne, rosnąca populacja czy ubywanie zasobów naturalnych. Nowoczesne technologie i praktyki oferują realne rozwiązania tych problemów, jednocześnie zapewniając trwałość i opłacalność rolnictwa na przyszłość. Dla osiągnięcia pełnej zrównoważoności konieczne jest jednak połączenie innowacji z zaangażowaniem społeczności rolniczych, polityków oraz konsumentów.

Zakończenie pracy magisterskiej

Rate this post

Na podstawie przeprowadzonej analizy porównawczej, można stwierdzić, że sytuacja polskiego rolnictwa znacznie odbiega od tej, które prezentują kraje Unii Europejskiej. Polska jako kraj, w którym dominuje rolnictwo ma wiele do nadrobienia w tej dziedzinie. Obecnie obszary wiejskie charakteryzują się niekorzystną strukturą obszarową gospodarstw i produkcji. Większość polskich gospodarstw nie przekracza 5 ha i nie sprzedaje swoich produktów na rynku.

Wiele gospodarstw rolnych, w tym budynki gospodarcze wymagają remontów, modernizacji oraz wyposażenia w nowoczesne urządzenia. Niekorzystna struktura wieku, słabe przygotowanie do zawodu, brak wykształcenia wpływa negatywnie na poziom rozwoju rolnictwa. Dostosowanie do wymogów unijnych będzie możliwe, gdy zostanie przeprowadzona restrukturyzacja i modernizacja rolnictwa oraz obszarów wiejskich, w tym remonty budynków gospodarczych oraz zakładów przetwórczych, rolnicy otrzymaj ą nowe urządzenia, a sami zostaną obj ęci szkoleniami z zakresu przepisów i zasad gospodarki żywnościowej oraz zasad i przepisów weterynaryjnych i fitosanitarnych.

Polskie rolnictwo oprócz negatywnych cech, posiada także liczne atuty. Obszary wiejskie w Polsce zachowały swoiste unikatowe walory. Urozmaicenie rzeźby terenu, różnorodność warunków klimatycznych i glebowych sprawia, że nasze wsie przypominaj ą tradycyjny wiejski krajobraz, który w innych krajach europejskich został zniekształcony i zastąpiony krajobrazem przedmieści wielkich miast. Dzięki zachowaniu tradycyjnych walorów i mniejszym uprzemysłowieniu, polskie rolnictwo ma podstawy do produkcji wysoko cenionej i zdrowej żywności. Unia Europejska, która nastawiona jest na produkcje intensywną jest spragniona zdrowej ekologicznej żywności. Polska, dzięki integracji i sprostaniu wymogom unijnym, jest w stanie zaspokoić potrzeby obywateli Europy, a w niedługim czasie stać się czołowym konkurentem na rynku UE.

Już w pierwszych latach członkostwa Polski we Wspólnocie, nastąpiło wzmocnienie dynamiki wzrostu polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych. Na dobra koniunkturę w rolnictwie i sektorze spożywczym nakłada się napływ środków z UE w ramach WPR. Polskie rolnictwo wspierane jest finansowo, co umożliwia dopłaty bezpośrednie dla rolników, które w UE stanowią ponad połowę ich dochodów. Pomoc, która napływa z Unii wiąże się z poprawą sytuacji i dochodowości polskich rolników, wzrostu poziomu życia, spadkiem bezrobocia oraz rozwojem obszarów wiejskich.

Proces integracji polskiego sektora rolnego z Unią Europejską pozwala na zniwelowanie opóźnień cywilizacyjnych oraz dysproporcji, jakie dzielą polskie rolnictwo od unijnego. Bez pomocy z zewnątrz nigdy by się nie udało odbudować gospodarki na poziomie Unii, dlatego Polska musi wykorzystać jak najlepiej środki, które wiążą się z udziałem we WPR. Polska nie może być bierna, zmiany w rolnictwie mogą dokonać się dzięki pomocy Unii, ale także dzięki dużemu wysiłkowi polskich rolników.

Reasumując, przystąpienie Polski do Wspólnoty daje nowe szanse polskiemu rolnictwu. Proces integracji oznacza większą dynamikę w zakresie kształtowania procesów zachodzących w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Polska dążąc do pełnej integracji powinna spełnić wszystkie warunki, tak, aby rolnicy zyskali jak najwięcej a najmniej stracili, a fundusze zostały w pełni wykorzystane.

Szanse i zagrożenia dla polskiego rolnictwa

Rate this post

z czwartego rozdziału pracy magisterskiej

,,Na członkostwo w Unii Europejskiej patrzymy zazwyczaj przez pryzmat oczekiwanych skutków i korzyści ekonomicznych, jednak takie czysto rachunkowe podejście jest z całą pewnością niewystarczające. Skutki członkostwa Polski z Unią Europejską nie dadzą się określić jednym miernikiem, nie ma możliwości dokładnej kwantyfikacji tych skutków, biorąc pod uwagę ilość i różnorodność czynników wpływających równocześnie na rozwój gospodarczy kraju, ich wzajemne oddziaływanie, jak również ich polityczny, społeczny, ekonomiczny i instytucjonalny wymiar.’’[1]

Członkostwo w tym ugrupowaniu jest dla Polski szansą rozwoju gospodarczego kraju, w tym dla sektora rolnego i gospodarski żywnościowej. Integracja polskiego rolnictwa z rolnictwem Unii Europejskiej jest historyczną zmianą usytuowania rolnictwa w gospodarce i w życiu społecznym kraju, w polityce gospodarczej a także w polityce rolnej i rozwoju wsi. Z członkostwa Polski w Unii Europejskiej mogą wynikać dla polskiego rolnictwa jak i dla krajów członkowskich, z jednej strony korzyści i szanse a z drugiej koszty i zagrożenia.

Wejście do zjednoczonej Europy stawia wyzwania i wysokie wymagania przed polskim rolnictwem. Aby wejść do Unii Polska musiała i dalej musi dostosować się do wielu zmian w polityce rolnej. Musi przezwyciężyć wiele barier rozwojowych takich jak: duże bezrobocie na obszarach wiejskich, niekorzystna struktura agrarna, niska wydajność i efektywność oraz brak konkurencji ze strony produktów rolnych.

Wejście Polski do UE jest jedyną szansą nadrobienia opóźnień cywilizacyjnych, jakie powstały w ostatnich dziesięcioleciach na obszarach wiejskich, daje szansę na odbudowanie silnego polskiego rolnictwa, zmniejszenie przepaści gospodarczej, a także umożliwienie polskim produktom na konkurowanie na rynkach europejskich i światowych.

Unia Europejska jest potrzebna Polsce, ale także Polska jest potrzebna Unii, nie jako źródło potencjalnych konfliktów i waśni ze Wschodu, a jako ważne ogniwo budowy nowej architektury międzynarodowego bezpieczeństwa i ogólnoeuropejskiej współpracy.[2]

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oznacza szansę na zdynamizowanie procesów rozwoju społeczno gospodarczego kraju. Oznacza skierowanie znaczących funduszy nie tylko do samego rolnictwa, ale też na obszary wiejskie, poprzez fundusze strukturalne. Po raz pierwszy od wielu lat polityka rozwoju wsi nie jest realizowana jedynie poprzez wspieranie rolnictwa, ale poprzez wiele działań z zakresu polityki edukacyjnej, infrastrukturalnej, przedsiębiorczości oraz ochrony środowiska.[3]

Integracja stwarza Polsce szanse na odrobienie opóźnień cywilizacyjnych istniejących w rolnictwie pomiędzy Polską a krajami członkowskimi UE w drodze wzrostu skali produkcji i wyższej efektywności ekonomicznej.[4] Polskie rolnictwo dzięki integracji może uzyskać następujące korzyści:

Otwarcie rynków Unii dla polskich produktów. Dostęp do Jednolitego Rynku Wewnętrznego oznacza, że polskie towary zyskają nieograniczony dostęp do rynków innych państw członkowskich, do największego rynku światowego żywności. Przed Polską otwiera się swobodny dostęp do rynku około 420 mln konsumentów, w których siła nabywcza jest znacznie wyższa niż w Polsce.[5] Z dniem członkostwa znikają wszelkie bariery wymiany handlowej, które utrudniały polskim dostawcom dostęp do rynków Unii Europejskiej, a co za tym idzie wzrost eksportu na polskie artykuły rolno-spożywcze.

Korzyści przyjęcia WPR. Polska jako członek UE została objęta mechanizmami wspólnej polityki rolnej. Włączenie polskiego rolnictwa w mechanizmy WPR ma istotny wpływ na sytuację ekonomiczną rolnictwa. Największą korzyścią płynącą z objęcia polskiego rolnictwa wspólną polityką rolną jest pomoc finansowa dla rolnictwa. Polska plasuje się w czołówce wsparcia dla rolnictwa z budżetu unijnego. Polska w ramach członkostwa otrzymuje duże transfery pieniężne na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich. Przykładowe formy wsparcia to gwarantowane ceny na mleko, podniesione ceny skupu, różnorodne dotacje, dopłaty bezpośrednie, rekompensaty na zalesianie, premie za każdą sztukę bydła oraz wiele innych form pomocy finansowej. Polskie rolnictwo zostało objęte takimi programami jak PHARE, SAPARD, PROW, SPO. W ramach tych programów oprócz dużej formy wsparcia finansowego polskie rolnictwo i obszary wiejskie zostaną poddane restrukturyzacji i modernizacji. W sumie w latach 2004-2006 z funduszy strukturalnych UE Polska otrzyma 8,631mld euro.[6]

Poprawa sytuacji dochodowej rolników. Kolejną szansą dla polskiego sektora rolnego związaną z integracją ekonomiczną w UE jest wzrost dochodów polskich rolników. Możliwości takie wynikają z wyższych w UE cen rolnych na wiele produktów oraz stosowanie dopłat bezpośrednich do produkcji. Swobodny przepływ artykułów rolnych między Polską a UE spowoduje, że ceny na rynkach polskich będą kształtować się na takim samym poziomie jak na rynkach unijnych. Taka sytuacja pozwoli na uzyskanie większej stabilności cenowej, doprowadzi do wzrostu wydajności produkcji, a przede wszystkim do wzrostu dochodów rolników. Ocenia się, że dochody polskich rolników w pierwszych dwóch latach akcesji wzrosły o 25-30%, a każdy kolejny rok członkostwa przyniesie dalszy wzrost, gdyż z roku na rok rolnicy będą otrzymywać rosnące dopłaty bezpośrednie.[7] Wzrost dochodów polskich rolników dzięki członkostwu przyczyni się do zmniejszenia dysproporcji dochodów w relacji do innych grup zawodowych.

Wzrost poziomu życia rolników. Jednym z priorytetowych celów Wspólnej Polityki Rolnej jest poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich. Oprócz wzrostu dochodów rolników, dużą uwagę skupiono na restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa i obszarów wiejskich, które stwarzałyby szansę na poprawę sytuacji jej mieszkańców. Założenia restrukturyzacji rolnictwa zakładają powiększenie powierzchni polskich gospodarstw rolnych i zmniejszenie liczby osób zatrudnionych w rolnictwie przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia w sektorze nietowarowej produkcji rolnej oraz pomoc finansowa na szkolenia i dostosowanie gospodarstw do wymogów UE. Restrukturyzacja i modernizacja obszarów wiejskich zakłada także poprawę infrastruktury gospodarczej na obszarach wiejskich, wzrost liczby połączeń do sieci wodociągowej, gazowej kanalizacyjnej oraz wzrost liczby użytkowników telefonów. Wszystkie te działania są zawarte w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich, który jest finansowany z funduszy strukturalnych.

Szansa dla produkcji ekologicznej w Polsce. Otwarcie rynków Unii Europejskiej dla polskich produktów jest szansą na rozwój produkcji i żywności ekologicznej. Pozorne zacofanie naszego kraju jest atutem atrakcyjności na rynkach Europy Zachodniej. Polska posiada niewykorzystane dotąd potencjalne możliwości. Krajobraz rolniczy stanowi ogromną wartość w skali Europy. Polskie obszary wiejskie zachowały swoje unikatowe walory. Rzeźba terenu, różnorodność warunków glebowych i klimatycznych sprawia, że posiadamy duże zróżnicowanie siedlisk i krajobrazów naturalnych. Taki charakter zachowały siedliska błotne i torfowiskowe, ekstensywne łąki i pastwiska położone w naturalnych dolinach rzecznych. Proces produkcji odbywa się w zgodzie z ekologią i poszanowanie przyrody. Polska hoduje wiele odmian, które zostały wycofane z rynków Unii Europejskiej, gdzie dominuje intensywna przemysłowa produkcja rolna.

W przeciwieństwie do państw członkowskich w Polsce występuje niska intensywność produkcji, co za tym idzie rolnictwo nie dokonuje spustoszeń w środowisku i krajobrazie. Wiele państw Europy Zachodniej stawia na zdrową i wysoką jakość produktów. Społeczeństwo europejskie zmienia powoli swoje upodobania odchodząc od rolnictwa uprzemysłowionego a coraz zwiększa uwagę skupia na żywności ekologicznej. Rolnictwo europejskie nastawione jest na wysoką wydajność i nie jest w stanie sprostać wymaganiom społeczeństwa. Oczekiwania te, jednak może spełnić polskie rolnictwo, które jest nastawione na zdrową i wysoką jakość produktów. Ta szansa daje wiele możliwości małym gospodarstwom, które nie miałyby szans na rynkach masowych. Jeśli Polska postawi na rolnictwo ekologiczne i stopniowo dostosuje się do unijnych wymogów higieny produkcji i przetwórstwa to w niedługim czasie nasze produkty będą konkurować na unijnych rynkach.

Dodatkowe źródło dochodu-agroturystyka. Polskie obszary wiejskie jak w/w posiada bardzo korzystne walory naturalne dla rozwoju agroturystyki. Dotyczy to przede wszystkim obszarów o niskim poziomie uprzemysłowienia, małym udziale zatrudnienia w zawodach pozarolniczych oraz korzystnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych. Zachowane walory przyrodnicze i kulturowe są szansą rozwoju turystyki kulturowej przez organizacje zintegrowanych szlaków turystycznych, ścieżek edukacyjnych oraz adaptacja zabytków na cele hotelarskie, informacyjne, edukacyjne oraz muzealne. Ożywienie terenów wiejskich jest możliwe dzięki małym firmom, które angażowałyby swój kapitał, a także funduszom strukturalnym, które dzięki członkostwu otrzymujemy. Dla większości gospodarstw stwarza to miejscowej ludności wiejskiej dodatkowe źródło dochodów, a przy tym podnosi atrakcyjność regionów wiejskich.

Korzyści wynikające ze wzrostu cen i płatności bezpośrednich. Potencjalne korzyści dla polskiego rolnictwa wynikają głównie z objęcia go Wspólna Polityką Rolną UE. Otwarcie rynku unijnego spowoduje, że nastąpi wyrównanie cen, a co za tym idzie wzrost wydajności, a przede wszystkim wzrost dochodowości rolników. Korzyści cenowe z integracji z UE odniosą przede wszystkim producenci żyta, mleka oraz żywca wołowego. Stracić mogą producenci pszenicy i rzepaku, ale ich straty zostaną pokryte z dopłat bezpośrednich. Kwoty dopłat bezpośrednich do: zbóż oleistych, wysokobiałkowych, chmielu, tytoniu, skrobi ziemniaczanej, suszu paszowego, bydła i owiec szacuje się na około 14,3 mld zł rocznie[8].

Spadek bezrobocia na obszarach wiejskich. Z raportów wynika, że nastąpi wzrost o około 240 tys. nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Wzrost ten ma nastąpić z tytułu wykorzystania środków z programu SAPARD poprzez rozwój i różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Działanie to ma na celu: rozwój potencjału obszarów wiejskich oraz zapewnienie rolnikom dodatkowych źródeł dochodu, a mieszkańcom obszarów wiejskich zatrudnienia poza rolnictwem, rolnikom, którzy świadczą usługi na rzecz ochrony środowiska ma zapewnić dodatkowe źródło dochodu, a także realizacja pilotażowych projektów w zakresie programów rolno-środowiskowych i zalesień.[9]

Możliwość korzystania z tych samych instrumentów wspierania rolnictwa, do których mają uprawnienia producenci rolni krajów UE. Z dniem wejścia Polski do UE, Polska stała się pełnoprawnym członkiem tej Wspólnoty. Jako jeden z krajów UE ma prawo i obowiązek korzystania z instrumentów wsparcia rolnictwa na takich samych warunkach jak pozostałe kraje. Dotyczy to zarówno instrumentów bezpośredniego wsparcia dochodów rolniczych jak i istniejących w Unii programów stymulujących zmiany strukturalne w rolnictwie i jego otoczeniu.[10]


[1]   E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec: op. cit., s.729,739.

[2]   M.J.Perczyński: Szanse i zagrożenia na drodze do Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 1997.

[3]   W. Poczta, Ł. Hardt: Skutki integracji Polski z UE dla rolnictwa i obszarów wiejskich, ukie.gov.pl

[4]   J. Siekierski: koszty i korzyści z integracji polskiego rolnictwa w UE, Chrzanów 1999.

[5]   R. Urban: Dostosowanie polskiego rynku rolnego do wymogów UE, Agencja Rynku Rolnego, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej, Warszawa 2003.

[6]   A. Władyniak -Bujanowska: Fundusze strukturalne w Polsce w pierwszym roku członkostwa w UE, Biuletyn Informacyjny- Wspólnoty Europejskie nr 7/8 ( 164/165 ) 2005.

[7]   W. Jóźwiak: Korzyści dla rolników-Polska wiś europejska, nr 9/ 2003.

[8]   Raport w sprawie korzyści i kosztów integracji Rzeczypospolitej Polskiej z UE, ukie.gov.pl

[9]   Biuletyn informacyjny-Wspólnoty Europejskie nr 4 ( 139) 2003.

[10] J. Babiak: Proces integracji z UE, Szanse i zagrożenia dla mieszkańców wsi, rcie.zgora.pl

Wsparcie rozwoju wsi i restrukturyzacja rolnictwa-programy pomocy

Rate this post

kontynuacja pracy magisterskiej z poprzedniego miesiąca

Unia Europejska swoje rolnictwo wspiera przez dopłaty bezpośrednie, limity produkcyjne, a także przez różne formy regulacji rynku. Oprócz tego finansuje rozwój obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Gwarancji i Orientacji Rolnej. Jego celem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich. Pomoc ta ma zagwarantować przyspieszenie przemian strukturalnych w rolnictwie i podnieść poziom rozwoju gospodarczego w zaniedbanych dotąd rejonach rolniczych tak, by stały się konkurencyjne wobec pozostałych rejonów kraju.

Unia Europejska przygotowała dla Polski trzy grupy instrumentów rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich:[1] pierwszą z nich są instrumenty towarzyszące WPR. W jej skład wchodzą środki przeznaczone na:

 • wcześniejsze emerytury
 • programy rolno-środowiskowe
 • zalesienie gruntów porolnych
 • wsparcie dla gospodarstw położonych w niekorzystnych warunkach naturalnych
 • wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych
 • wsparcie dla gospodarstw podejmujących inwestycje związane z osiąganiem standardów wymaganych w UE.

Druga grupa są instrumenty wsparcia modernizacji gospodarstw rolnych oraz tworzenie dodatkowych źródeł dochodów dla ich użytkowników. W skład tej grupy wchodzi:

 • wsparcie dla inwestycji w gospodarstwach rolnych
 • pomoc dla młodych rolników
 • wsparcie inwestycji związanych z pozyskiwaniem dochodów nie tylko z rolnictwa
 • wsparcie dla inwestycji w dziedzinach przetwórstwa i marketingu produktów rolnych. Trzecia grupę obejmuj ą wszystkie pozostałe instrumenty służące rozwojowi obszarów wiejskich, ukierunkowane na wsparcie następujących działań:
 • usuwanie zniszczeń w lasach
 • doskonalenie zawodowe rolników
 • melioracje
 • wsparcie doradztwa rolniczego
 • scalenie gruntów

– rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej.


[1] E. Szot: Polskie rolnictwo w Unii Europejskiej, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2003, s.87.

Wstęp pracy magisterskiej

Rate this post

Rolnictwo jest jedną z najstarszych dziedzin działalności gospodarczej człowieka, której celem jest uzyskanie produktów roślinnych i zwierzęcych w wyniku uprawy roli i roślin oraz chowu i hodowli zwierząt. Jego głównym zadaniem jest dostarczanie żywności oraz surowców dla przemysłu. Początkowo rolnictwo rozwijało się w uprzywilejowanych klimatycznie regionach świata, obecnie ta forma działalności gospodarczej jest rozwinięta w każdym kraju.

Rolnictwo ma szczególne znaczenie w naszym kraju choćby dlatego, że obszary wiejskie stanowią 90% powierzchni w naszym kraju, a ludność wiejska stanowi 38,2% obywateli. Polska 1 maja 2004 roku otrzymała ogromną szansę na odbudowę zaniedbanego rolnictwa po wielu latach transformacji. Objęcie polskiego sektora rolnego mechanizmami wspólnej polityki rolnej będzie miało ogromny wpływ na stan gospodarki, na sytuacje rolnictwa oraz na mieszkańców obszarów wiejskich.

Celem niniejszej praca jest przedstawienie procesu integracji sektora rolnego z Unią Europejską oraz bilans skutków integracji polskiego rolnictwa z Unią a także ocena pierwszych dwóch lat członkostwa.

Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy zawiera podstawowe informacje dotyczące WPR, jej cele, zasady, instrumenty i finansowanie. Szczególną uwagę poświęcono etapom jej ewolucji oraz efektom jej funkcjonowania na rynkach państw członkowskich.

Celem drugiego rozdziału jest przedstawienie sytuacji polskiego rolnictwa, ukazanie jej zalet i wad, mocnych i słabych stron, pokazanie jej sytuacji pod względem struktury gospodarstw, zatrudnienia, warunków i poziomu życia mieszkańców wsi. Druga część tego rozdziału poświęcona jest porównaniu struktury rolnictwa w Polsce i Unii Europejskiej.

Trzeci rozdział poświęcony jest rezultatom negocjacji w obszarze rolnictwo. Rozdział ten, zawiera zestawienie środków unijnych oraz formy pomocy, jakie zostały przewidziane dla polskiego rolnictwa i na rozwój obszarów wiejskich. Ta część pracy przedstawia także poszczególne etapy dostosowania polskiego rolnictwa do wymogów Unii Europejskiej oraz koszty z nimi związane.

Kolejny, czwarty rozdział tej pracy poświęcony jest próbie oceny skutków integracji polskiego sektora rolnego z Unią Europejską. Rozdział ten zawiera analizę efektów przyjęcia instrumentów WPR, jej wad i zalet, kosztów i korzyści. Co Polska zyska a co straci, czy Unia odbuduje polską gospodarkę? Rozdział jest krótkim podsumowanie pierwszych dwóch lat członkostwa. W pracy wykorzystano dostępną literaturę z dziedziny ekonomii, integracji europejskiej, polityki rolnej oraz badania GUS-u. Ze względu na aktualność tematu wiele informacji zostało zaczerpniętych z biuletynów informacyjnych, dokumentów, raportów oraz z Internetu.