Gospodarka rolna

Rate this post

Główna i najstarsza dziedzina gospodarki polegająca na uprawie roślin oraz hodowli zwierząt. Rolnictwo wiąże się przede wszystkim  z użytkowaniem gleby, której parametry w znaczny sposób wpływają na osiągane plony; orka, nawożenie, regulacja stosunków wodnych, chemiczna ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami (Łabno 2007).

Skutki wypierania tradycyjnych odmian roślin uprawnych oraz tradycyjnych ras zwierząt hodowlanych

ØWysokoproduktywne odmiany roślin uprawnych i zwierząt hodowlanych wypierają odmiany tradycyjne, które były dostosowane do lokalnych warunków klimatycznych i biotycznych.

ØNowoczesne wysokoproduktywne odmiany wymagają stosowania zwiększonych dawek nawozów i środków ochrony roślin natomiast zwierzęta wysokobiałkowych pasz, antybiotyków i hormonów (Łabno2007).

Zachowanie różnorodności genetycznej  w rolnictwie wg. organizacji Copa Cogeca

ØStare rasy zwierząt hodowlanych i tradycyjne odmiany roślin uprawnych powinny być zachowane, nie tylko jako część odwiecznej tradycji hodowli, ale również jako cenne rezerwuary genotypów dla przyszłej hodowli i selekcji.

ØUprawy i rasy o zbyt jednolitym genotypie są bardziej narażone na choroby i szkodniki oraz gorzej adaptują się do zmiennych warunków środowiskowych.

ØKonieczność ochrony starych ras zwierząt gospodarskich i tradycyjnych odmian roślin, jest częścią bioróżnorodności i przyczynia się do zachowania cennych siedlisk.

Utrudnianie rozprzestrzeniania się gatunków w wyniku tworzenia barier ekologicznych

ØDrogi szybkiego ruchu oddziałują wszechstronnie na środowisko przyrodnicze, powodując znaczące skutki dla obszarów o najwyższych walorach przyrodniczych i rzadkich gatunków.

ØRozwój infrastruktury transportowej spowoduje zagrożenia dla ochrony bioróżnorodności o niespotykanej dotąd w Polsce skali.

Skutki rozwoju sieci drogowej będą najbardziej odczuwalne w obszarach o największej wartości przyrodniczej, czyli głównie obszarach Natura 2000, gdzie występują rezerwuary różnorodności biologicznej o randze europejskiej (www.copa-cogeca.be).