Rolnictwo ekologiczne w rozszerzonej Europie

Rate this post

Mimo, że najnowsze dane nie są jeszcze dostępne, jest możliwe stwierdzenie, że rolnictwo ekologiczne w Europie wykazuje mały, ale stały wzrost. Zgodnie z Eurostat, w roku 2000 3.8 miliona hektarów (ha) było oddane rolnictwu ekologicznemu w 15 Krajach Członkowskich EU, reprezentując 3% z całości terenów użytkowanych rolniczo i wzrost o 67% od 1998. Liczba dzierżaw rolniczych w 2000 roku wynosiła nieco, powyżej 132 000, co przedstawia 2% ogólnej liczby dzierżaw rolniczych i wzrost o 32% od 19986.

FIBL (Instytut Badań na rzecz Rolnictwa Ekologicznego/Forschungsinstitut fur Biologischen Landbau) przedstawia następujący przegląd dotyczący sytuacji rolnictwa ekologicznego w Europie przed końcem 20027.

Tereny przeznaczone pod rolnictwo ekologiczne i liczba gospodarstw ekologicznych w Europie – statystyki na koniec 2002 roku dla większości Krajów Członkowskich3.

Kraj Rok Gospodarstwa

ekologiczne

% w stosunku do

wszystkich

gospodarstw

Hektary

Ekologiczne

% w

stosunku do areału rolniczego

Austria 2002 18.576 9,20 297.000 11,60
Belgia 2002 700 1,23 20.241 1,45
Bułgaria 2000 50 + 500 +
Bośnia i Hercegowina 2002 92 + 1.113 +
Chorwacja 1998 18 + 120 +
Cypr 2002 45 0,09 166 0,12
Czechy 2002 654 2,37 135.136 5,09
Dania 2002 3.714 5,88 178.360 6,65
Estonia 2002 583 0,20 30.552 3,00
Finlandia 2002 5.071 6,80 156.692 7,00
France 2002 11.177 1,55 509.000 1,70
Niemcy 2002 15.628 4,00 696.978 4,10
Grecja 2002 6.047 0,69 28.944 0,86
Węgry 2002 1.116 0,26 103.672 1,70
Islandia 2002 20 0,80 6.000 0,70
Irlandia 2002 923 0,70 29.850 0,70
Włochy 2002 49.489 2,14 1.168.212 8,00
Łotwa 2002 350 + 16.934 0,81
Lichtensztain 2002 41 20,50 984 26,40
Litwa 2002 393 + 8.780 0,25
Luksemburg 2002 48 2,00 2.004 2,00
Malta 2002 + 2,00 + +
Holandia 2002 1.560 1,70 42.610 2,19
Norwegia 2002 2.303 3,90 32.546 3,13
Polska 2002 1.977 + 53.515 0,36
Portugalia 2002 1.059 0,25 85.912 2,20
Rumunia 2001 1.200 + 40.000 0,27
Słowacja 2002 84 1,10 49.999 2,20
Słowenia 2002 1.150 0,15 15.000 +
Hiszpania 2002 17.751 1,47 665.055 2,28
Szwecja 2002 3.530 3,94 187.000 6,09
Szwajcaria 2002 6.466 10,80 107.000 10,00
Turcja 2001 18.385 0,09 57.001 0,14
Wielka

Brytania

2002 4.057 1,74 724.523 4,22
Jugosławia 2001 + + 15.200 0,30
SUMA   174.257   5.566.599  
+: W tych krajach rolnictwo ekologiczne istnieje, ale nie mamy danych.

W nowych Krajach Członkowskich rolnictwo ekologiczne również nabiera znaczenia. Jednak tereny przeznaczone pod gospodarowanie organiczne nie są tak duże jak w Krajach członkowskich Unii.

W Czechach przeobrażono więcej niż 5% terenów użytkowanych rolniczo, co daje wyższą sumę niż np. w Niemczech.

Wraz z przystąpieniem do Unii, które miało miejsce kilka miesięcy wcześniej, Kraje Wstępujące przystosowują obecnie swoje ustawodawstwo do zasad unijnych. Jak wspomniano wcześniej, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Słowacja i Słowenia już mają przepisy wspierające i chroniące rolnictwo ekologiczne. Zarówno Czechy jak i Węgry są na liście UE Rozporządzenia nr 2092/91, w myśl, którego, mogą eksportować swoje produkty pochodzące z rolnictwa ekologicznego bez dalszych kontroli w UE.

Wielu rolników w krajów nowo przyjętych stosuje dużo bardziej ekstensywne metody gospodarowania. Oznacza to, że konwersja w rolnictwo ekologiczne jest dla nich dużo łatwiejsza. Producenci z tych krajów mogą oferować produkty pochodzące z rolnictwa ekologicznego o porównywalnie niskich cenach. Już teraz wzrastająca ilość produktów pochodzących z rolnictwa ekologicznego wliczając w to zboża, jest importowana do Unii. Aby unikać konkurencji i cen zaporowych, jest bardzo ważne promowanie rynku wewnętrznego w Krajach Wstępujących.

Od jakiegoś czasu wzrasta zarówno poparcie polityczne oraz poparcie opinii publicznej dla rolnictwa ekologicznego. Podczas konsultacji przeprowadzonej w Internecie w marcu 2003 dotyczącej Planu Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego, opinia publiczna odnośnie przyszłości rolnictwa naturalnego jest jasna:

  • Bezpośrednie połączenie pomiędzy producentami a rynkiem musi zostać poprawione a kampanie informujące konsumentów powinny zostać nasilone: 92% respondentów ankiety internetowej uważa, że zwiększenie ilości dostępnych dla konsumentów informacji o produktach podniesie zainteresowanie tymi produktami.
  • Wsparcie dla rolnictwa ekologicznego powinno być zwiększone: 93% badanych, twierdzi, że należy upewnić się czy Wspólna Polityka Rolna UE dostarcza rolnictwu ekologicznemu niezbędnego wsparcia.
  • Fundusze na badania naukowe dla rolnictwa ekologicznego powinien być podniesione.
  • Instytucje kontrolujące i normy dla rolnictwa ekologicznego powinny być ujednolicone w obrębie całej Unii.

Rolnictwo organiczne z pewnością jest korzystne dla producentów z krajów wstępujących do Unii i krajów kandydujący, stosujących naturalne metody gospodarowania, które powinny być wykorzystywane, aby osiągać rolnictwo zrównoważone i sprawne gospodarowanie bogactwami naturalnymi.


5   Powyższe informacje zostały zaczerpnięte z Podręcznika pt. ”Czy rolnictwo Ekologiczne jest alternatywą dla Nowych Krajów Członkowskich?, ” przygotowanego przez Europejskie Biuro ds. Środowiska (EEB), grudzień 2003r.

6   Rolnictwo ekologiczne w Europie, Statystyki Źródłowe – Seria Energia i Środowisko – temat 8 – 2/2003, Eurostat, 2003

7   SOEL/FIBL survey data as of 2003 – organic-europe.net/europe_eu/statistics.asp