Rozwój infrastruktury technicznej na wsi

Rate this post

Kształtowanie warunków pracy i życia ludności wiejskiej, odpowiadających standardom cywilizacyjnym i pozwalających mieszkańcom wsi realizować ich cele ekonomiczne, edukacyjne, kulturowe i społeczne.

Rozwój infrastruktury technicznej jest podstawowym warunkiem powodzenia programów rozwoju obszarów wiejskich. Generalnym założeniem jest przekazanie kompetencji w zakresie wyboru kierunków inwestowania samorządom terytorialnym i oddanie do ich dyspozycji środków uzupełniających własne źródła finansowania inwestycji określonych w programach operacyjnych.

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Udostępnienie ludności wiejskiej mechanicznego podawania wody i szybki przyrost liczby wodociągów zbiorowych wiąże się ze znacznym przyrostem ścieków. Wymaga to harmonizacji rozwoju sieci wodociągowych, systemów kanalizacji i oczyszczania ścieków poprzez:

  • budowanie wodociągów zbiorowych, tak aby 70-75% gospodarstw mogło otrzymać z sieci wodociągowej wodę odpowiedniej jakości i w wystarczającej ilości;
  • zainstalowanie w pozostałych 25-30% gospodarstw zaopatrywanych z ujęć i wodociągów zagrodowych odpowiednich urządzeń do uzdatniania wody;
  • modernizację istniejących stacji uzdatniania wody;
  • wybudowanie w około 60-70% gospodarstw przyzagrodowych oczyszczalni ścieków;
  • wybudowanie dla około 30-40% gospodarstw zlokalizowanych w zwartej zabudowie kanalizacji sieciowej wraz z oczyszczalniami ścieków;
  • wybudowanie rozproszonej sieci oczyszczalni ścieków z punktami zlewnymi dla odbioru ścieków z gospodarstw i zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego.