Technologia usuwania rtęci z gleb i odpadów

Rate this post

Mercury Recovery Services, Inc. Rozwinął i skomercjalizował proces termodesorpcji przebiegający w średnich temperaturach do usuwania rtęci z gleb i odpadów przemysłowych. Proces został zbadany w zakresie:

  • usuwania rtęci zawartej w obrabianym materiale w wielkości mniejszej niż 1 ppm,
  • odzyskania rtęci w 99% jako czystej formy metalicznej odpowiedniej do ponownego zastosowania,
  • odzyskania rtęci w postaci związków takich jak: tlenki rtęci, chlorki rtęci, siarczki rtęci.

W wyniku procesu nie powstają odpady wtórne, a wytworzone gazy odlotowe spełniają normy dla powietrza. Technologia może być przeprowadzona zarówno w urządzeniach stacjonarnych jak i ruchomych. W procesie tym zanieczyszczony wsad (odpady lub gleba) jest mieszany z właściwymi dodatkami w celu stymulowania trwałego rozpadu związków rtęci, następnie wsad jest ładowany do pieca i poddany dalszej obróbce. Proces termicznego oczyszczania odbywa się dwuetapowo: suszenie wsadu, a następnie desorpcja rtęci. Technologia polega na tym, że strumień odpadów zawierających rtęć jest utrzymywany w fazie pary. Rtęć metaliczna jest skraplana z gazu nośnego podczas drugiego etapu procesu. Powietrze używane w procesie jest filtrowane przez serię kolumnowych filtrów gazowych zawierających siarkę nasyconą węglem. Technologia nie wytwarza ścieków ponieważ cała wilgoć zawarta we wsadzie jest utrzymywana jako para poprzez system oczyszczania gazów, natomiast woda wykorzystywana jest pośrednio do chłodzenia wymienniku ciepła i jest recykulowana w procesie ciągłym.

Usuwanie rtęci z gleb i odpadów jest procesem istotnym ze względu na szkodliwość tego pierwiastka dla środowiska i zdrowia ludzi. Istnieje kilka technologii stosowanych do usuwania rtęci z gleb i odpadów. Oto kilka z nich:

  1. Fitoremediacja: Fitoremediacja wykorzystuje rośliny do usuwania rtęci z gleb i wód gruntowych. Niektóre rośliny mają zdolność do pobierania rtęci z gleby i akumulacji jej w swoich tkankach. Metoda ta polega na uprawie i monitorowaniu specjalnie wyselekcjonowanych roślin, które mają zdolność do fitoekstrakcji rtęci. Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu akumulacji rtęci, rośliny są usuwane z terenu i poddawane specjalnej obróbce w celu odzyskania i unieszkodliwienia rtęci.
  2. Bioremediacja: Bioremediacja polega na wykorzystaniu mikroorganizmów, takich jak bakterie lub grzyby, do degradacji i usuwania rtęci z gleby i odpadów. Mikroorganizmy te mają zdolność do rozkładania rtęci na mniej toksyczne formy, które są bardziej stabilne i mniej szkodliwe dla środowiska. Proces bioremediacji może być prowadzony w naturalnych warunkach lub w kontrolowanych systemach bioreaktorów.
  3. Stabilizacja i immobilizacja: Ta technologia polega na przekształceniu rtęci w mniej toksyczne, nierozpuszczalne związki, które są mniej mobilne i mniej skłonne do przenikania do gleby lub wód gruntowych. Przykładowe metody to dodawanie substancji chemicznych lub materiałów adsorpcyjnych do gleby lub odpadów, które wiążą rtęć i zmniejszają jej dostępność dla organizmów żywych.
  4. Termiczna destylacja i odzysk: Ta technologia polega na podgrzewaniu gleby lub odpadów zawierających rtęć w kontrolowanych warunkach, aby przeprowadzić destylację rtęci. Para rtęci jest zbierana i poddawana kondensacji, a następnie przetwarzana w celu odzyskania rtęci w postaci czystej. Pozostałe odpady są poddawane dalszej obróbce w celu unieszkodliwienia.
  5. Usuwanie za pomocą sorbentów: Sorbenty to materiały, które mają zdolność do wiązania rtęci z gleby lub odpadów. Mogą to być na przykład węgle aktywne, zeolity lub specjalnie opracowane sorbenty. Proces polega na aplikowaniu sorbentów na skażone obszary lub mieszanie ich z odpadami zawierającymi rtęć. Sorbenty wiążą rtęć, tworząc związki stabilne, które można następnie usunąć lub unieszkodliwić.

Wybór odpowiedniej technologii usuwania rtęci z gleb i odpadów zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj skażenia, skala skażenia, dostępność zasobów i koszty. Wiele projektów wymaga zastosowania kombinacji różnych technologii, aby osiągnąć skuteczne i bezpieczne usunięcie rtęci. Ważne jest również przestrzeganie przepisów i norm regulujących usuwanie i unieszkodliwianie rtęci, aby minimalizować wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.