Literatura

5/5 - (1 vote)
 1. Banaszkiewicz B., Głos w dyskusji. Dwuzawodowość w rolnictwie polskim. Warszawa 1992 r.
 2. Bednarski M., Gospodarka drugiego obiegu a kryzys lat osiemdziesiątych, Warszawa 1997 r.
 3. Bell D., The Coming of the Post Industrial Society, „Rzeczpospolita” 4 kwietnia 2002 r.
 4. Borowicz R., Wyzwania nowych czasów. W stronę wsi wielofunkcyjnej, Warszawa 1993 r.
 5. Caldini R., Wywieranie wpływu na ludzi – teoria i praktyka, Gdańsk 1995 r.
 6. Chętnicki W., Świętochowski P., Mazurek Ł., Szczęśliwe krowy z Brzostowa. Ochrona bioróżnorodności zalewowych pastwisk, Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok 2013.
 7. Dla regionów i bezrobotnych, „Rzeczpospolita” 1 września 2003 r.
 8. Duczkowska-Maysz K., Szanse i ograniczenia przedsiębiorczości w społecznościach wiejskich, Warszawa 1994 r.
 9. Dyskretny nadzór państwa, „Rzeczpospolita” 11 lutego 2003 r.
 10. Fadyszak-Radziejowska B., Od etosu pracy rolnika do etosu przedsiębiorcy, Warszawa 1996 r.
 11. Fedyszak-Radziejowska B., Przedsiębiorcy (właściciele firm) i ich rola w społecznościach wiejskich, Rozwój Przedsiębiorczości w warunkach integracji z Unią Europejską, Warszawa 2000 r.
 12. Frankel I. Dwuzawodowość w rolnictwie polskim. Głos w dyskusji. Warszawa 1992 r.
 13. Gorzej o wejściu do Unii, „Rzeczpospolita” 4 listopada 2003 r.
 14. Górny, Znaczenie ekologicznego rolnictwa dla kształtowania krajobrazów wiejskich, Problemy Ekologii Krajobrazu 1: 67-108. 1997.
 15. Gutmann P., Financial Analysts Jurnal, „Rzeczpospolita” 4 kwietnia 2001 r.
 16. Hałasiewicz A., Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – wybrane aspekty, Warszawa 2001 r.
 17. Kaczmarek, Krajobraz i bioróżnorodność. Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Bydgoszcz 2008.
 18. Kaleta A., Nowe formy aktywności wsi, Warszawa 2000 r.
 19. Kłodziński M., Rosner A., Zróżnicowany rozwój zachodniej i wschodniej Polski, Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich wschodniego i zachodniego pogranicza, Warszawa 2000 r.
 20. Kramarz M. Aktywizacja zawodowa mieszkańców wsi, Warszawa 1999 r.
 21. Kwiatkowski J., Wieś prężna czyli kilka słów o aktywizacji zawodowej, Warszawa 1999 r.
 22. Lewandowski S., Dwuzawodowość w rolnictwie polskim, Warszawa 1992 r.
 23. Łabno, Ekologia-słownik encyklopedyczny. Wydanie II. Wydawnictwo Europa. Warszawa 2007.
 24. Łuć J., Przedsiębiorczość pozarolnicza, Dylematy i szanse rozwoju gospodarki wiejskiej, Warszawa 1995 r.
 25. Magister ze wsi „Gazeta Wyborcza” 1 listopada 2003 r.
 26. Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Spójna Polityka Strukturalna Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, Warszawa 1999 r.
 27. Nauki Humanistyczno-Społeczne, zeszyt nr 269, Toruń 2000 r.
 28. Nowakowska H., Szara strefa-błogosławieństwo czy przekleństwo, „Gazeta Wyborcza” 6-7 stycznia 2002 r.
 29. Pewetc W., Nowe drogi wielozawodowości wiejskiej, Toruń 1994 r.
 30. Płaszkowska-Reindl T., Życie codzienne w kryzysie, Warszawa 1986 r.
 31. Polaków portret własny, „PLON” 29 czerwca 2003 r.
 32. Polskie rolnictwo w UE, Biuletyn Informacyjny wydany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 1-2/2003.
 33. Ponad pół miliarda euro na edukację, „Rzeczpospolita” 6 listopada 2003 r.
 34. Powszechny Spis Rolny 200 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2003 r.
 35. Richling, J. Solon, Ekologia Krajobrazu. Wydanie V. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2011.
 36. Rosner A., Konsekwencje restrukturyzacji rolnictwa dla rynku pracy, Warszawa 1997 r.
 37. Rośliny energetyczne, „Plon” 21 września 2003 r.
 38. Rozwój wsi może ocalić rolnictwo, „Rzeczpospolita” 24 listopada 2003 r.
 39. Samborski S. (red.), Rolnictwo precyzyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
 40. Solon J., Antropogeniczne zmiany różnorodności biologicznej w krajobrazie roślinnym (na przykładzie fragmentu doliny Narwi w okolicach Tykocina), Problemy Ekologii Krajobrazu 1: 109-152. 1997
 41. Sowa K.Z., Gospodarka nieformalna – uwarunkowania lokalne i systemowe, Rzeszów 1990 r.
 42. Szot E., Dostosowanie trudne ale opłacalne, „Rzeczpospolita” 11 lutego 2003 r.
 43. Trzeci sektor na polskiej wsi, „Plon” 2 listopada 2003 r.
 44. Unia zapłaci 1,8 miliard, „Rzeczpospolita” 15 grudnia 2003 r.
 45. Uprawa wierzby na cele energetyczne, Aktualności Rolnicze, grudzień 2003/ styczeń 2004, Barzkowice.
 46. Wierzbicki J. Głos w dyskusji, Dwuzawodowość w rolnictwie polskim. Warszaw 199 r.
 47. Wiszniewski E., Specyfika gospodarstwa domowego jako jednostki gospodarczej, Gospodarstwo Domowe nr 5/6 1990 r.
 48. Wróbel J., Skromne eko-gospodarstwa, „Gazeta prawna” 18 listopada 2003 r.
 49. Wyciąg z Programu Operacyjnego SAPARD, Działanie 4: Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, Warszawa 2003 r.
 50. Z pracą trochę lepiej, „Rzeczpospolita” 25 listopada 2003 r.
 51. Zawisza S., Potrzeby rodzin wiejskich i gospodarstw domowych na wsi w okresie transformacji rynkowej, Wieś i Rolnictwo nr 1, 1997 r.
 52. Zieliński K., Procesy modernizacyjne rolnictwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014.