Wykorzystanie energii odnawialnej w Polsce

Rate this post

Ściślej związany z tematyką odnawialnych źródeł energii jest dokument sporządzony we wrześniu 2000 roku przez  Ministerstwo Środowiska pt. „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej” [14]. W dokumencie tym dokonano oceny obecnego stanu rozwoju energii odnawialnej w Polsce i zawarto szacunkowe dane dotyczące jej wykorzystania w 1999 roku (tabela 14).

Tabela 14. Wykorzystanie energii odnawialnej w Polsce w 1999 roku na podstawie danych Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej [14].

  Produkcja   energii ze źródeł odnawialnych w 1999 roku
PJ %
Biomasa 101,8 98,05
Energia wodna 1,9 1,83
Energia   geotermalna 0,1 0,1
Energia wiatru 0,01 0,01
Energia   promieniowania słonecznego 0,01 0,01
Ogółem 103,82 100

Jak można zaobserwować – udział energii pozyskiwanej z wiatru, w produkcji energii ze źródeł odnawialnych, był znikomy ( 0,01 %). Jest to zrozumiałe, jeżeli weźmiemy pod uwagę potencjał energetyczny wiatru, możliwy do pozyskania w ciągu roku w Polsce (tabela 15). Jest on niewielki w porównaniu do potencjału np. biomasy.

Tabela 15. Wielkość potencjału technicznego energii możliwa do pozyskania z odnawialnych źródeł energii w ciągu roku w Polsce.[14]

Źródło energii

Wg   ekspertyzy EC BREC „Ekonomiczne i prawne…” (EC BREC, 2000)

Wg   Strategii ograniczania emisji gazów cieplarnianych

Wg raportu Banku Światowego (Hauff, 1996)

[PJ]

[PJ]

[PJ]

Biomasa

895

128

810

Energia wodna

43

50

30

Zasoby geotermalne

200

100

Ok. 200

Energia wiatru

36

4

4-5

Promieniowanie słoneczne

1340

55

370

Ogółem

2514

337

Ok. 1414

Całkowite zużycie energii pierwotnej w Polsce w   1998

4069,6