Dotacje dla rolników zalesiających grunty rolne

Rate this post

Zgodnie z realizowanym od 1995 r. Krajowym programem zwiększania lesistości do 2020 r. zalesieniem obejmie się 700 tys. ha. Obecnie rocznie zalesianych jest ok. 18,3 tys. ha. Są to głównie tereny o niskiej przydatności rolniczej, przekazywane przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe.

Grunty prywatne są zalesiane w niewielkiej skali, głównie w związku z prowadzeniem prac scaleniowych – w planie scalania wydziela się na przykład rolnikowi nową działkę z zasobu państwowego w zamian za teren o niewielkiej przydatności do uprawy, który przyłączony zostaje do istniejącego kompleksu leśnego.

Zakłada się, że poza przyspieszeniem procesu planowanych w Polsce zalesień i zaletami środowiskowymi, program zalesiania da następujące korzyści rolnikom i obszarom wiejskim:

  • zapewni alternatywne wykorzystanie gruntów rolnych o niskim potencjale produkcyjnym (w tym zagospodarowanie części gruntów, które zostały wycofane z produkcji po roku 1989);
  • zapewni rolnikom dodatkowe zatrudnienie w krótkim terminie (nasadzenia, pielęgnacja, poprawa infrastruktury leśnej itp.) oraz w perspektywie długofalowej (produkcja i przetwórstwo drewna).

Wypłaty dla rolników podejmujących się zalesienia swoich gruntów będą dokonywane w formie dofinansowania dokładnie omówionego w rozdziale „Wsparcie rozwoju wsi i restrukturyzacja rolnictwa”

image_pdf

Dodaj komentarz