Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Rate this post

Działania związane z ochroną i zachowaniem tradycyjnego budownictwa wiejskiego i zabytków, rozwój wsi z zachowaniem charakterystycznych dla regionu cech architektonicznych i układu przestrzennego.

Działanie postrzegane jako jeden z ważniejszych elementów uatrakcyjnienia terenów wiejskich, kształtowania ich tożsamości i tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju ekonomicznego, m.in. poprzez turystykę.

Istotny element tego działania stanowi pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną, kulturową i przyrodniczą. W ten sposób wdrożenie niniejszego działania wpłynie na stworzenie potencjału dla przyszłej realizacji w Polsce inicjatywy Wspólnotowej LEADER+.

Pomocą finansową mogą zostać objęte koszty:

  • przygotowania lokalnych strategii rozwoju terenów wiejskich (w tym prowadzenia prac studialnych, inwentaryzacji zasobów, ekspertyz);
  • modernizacji przestrzeni publicznej;
  • budowy lub modernizacji publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych;
  • modernizacji i wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne, rekreacyjne i sportowe;
  • odnowy obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa wiejskiego regionu oraz ich adaptacji na cele kulturalne i społeczne;
  • opracowania i publikacji materiałów informacyjnych i promocyjnych;
  • współpracy i wymiany doświadczeń z Lokalnymi Grupami Działania (LAG) uczestniczącymi w inicjatywie LEADER+ na terenie innych państw członkowskich UE.

Typ i wysokość pomocy: pokrycie do 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Finansowaniu podlegają projekty obejmujące swym zasięgiem miejscowości, należące do gmin wiejskich lub miejsko – wiejskich, liczące nie więcej niż 5 tys. mieszkańców. Projekty dotyczyć mogą opracowania lokalnej strategii rozwoju oraz realizacji wynikających z tej strategii zadań inwestycyjnych i towarzyszących (w zakresie promocji lub wymiany doświadczeń i współpracy z lokalnymi grupami działania z terenu UE). Projekty opracowywane są przez stowarzyszenia lokalne (lokalne grupy działania) i podlegają opiniowaniu przez samorząd lokalny (radę sołectwa). Projekty zgłaszane są za pośrednictwem samorządu szczebla gminnego. Zadania inwestycyjne, wchodzące w zakres projektu, mogą być przyjęte do realizacji pod warunkiem, że są zgodne z przyjętą dla danego obszaru strategią rozwoju.

Beneficjentami pomocy będą samorządy gmin wiejskich. W przypadku tego działania pomoc swym zasięgiem obejmie miejscowości (wsie i małe miastecka) liczące do 5 tys. mieszkańców na terytorium całego kraju.

image_pdf

Dodaj komentarz