Rozwój i ulepszenie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem

Rate this post

Działanie to często stanowi wstępny warunek dla rozwoju i doświadczeń produkcji rolniczej, dywersyfikacji gospodarki i wzrostu atrakcyjności wsi. Działania finansowane przez EAGGF nie dotyczą inwestycji prowadzonych w skali gminy lub większej, a raczej ograniczają się do pojedynczych gospodarstw lub grup gospodarstw.

Działanie to przyczyni się do poprawy warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej (w tym rolniczej) na terenach wiejskich, co sprzyjać będzie wielofunkcyjnemu rozwojowi obszarów wiejskich. Realizowane w ramach tego działania indywidualne projekty będą miały charakter uzupełniający w stosunku do inwestycji większej skali, przeprowadzanych w oparciu o współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF), w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Pomocą finansową mogą zostać objęte koszty budowy lub modernizacji:

 • dróg wewnętrznych;
 • indywidualnych systemów zaopatrzenia w wodę wraz z uzdatnianiem;
 • lokalnych lub indywidualnych systemów kanalizacyjnych;
 • urządzeń zaopatrzenia w energię;
 • instalacji indywidualnych stałych łączy internetowych.Poziom pomocy wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, w tym poziom udziału UE: do 45% całkowitego kwalifikującego kosztu. Powyższe działanie ma przyczynić się do stopniowego przywrócenia potencjału produkcji leśnej, wprowadzania niezbędnych instrumentów zapobiegawczych oraz ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego na terenach zniszczonych w wyniku huraganu z dnia 4 lipca 2002 r., lasów, będących w zarządzie: Pisz, Drygały, Borki, Nowogród, Czerwony Dwór i Giżycko oraz należących do prywatnych właścicieli.Pomoc będzie udzielana w formie całkowitego zwrotu 100% kosztów kwalifikowanych, w tym poziom udziału UE: do 80% całkowitego kwalifikującego się kosztu. Realizacja niniejszego priorytetu sprzyjać będzie przygotowaniu zakładów przetwórstwa rolno – spożywczego do funkcjonowania na Jednym Rynku oraz zwiększeniu konkurencyjności wyrobów polskiego przemysłu spożywczego na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. Bardzo istotnym kierunkiem pomocy na rzecz przetwórstwa rolno – spożywczego w pierwszych latach po akcesji będzie zakończenie procesów jego dostosowania do standardów UE. W ramach niniejszego priorytetu realizowane będzie działanie:1. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych.
 • W ramach tego działania przewidziana jest pomoc inwestycyjna mająca na celu rozwój i racjonalizację przetwórstwa i marketingu produktów rolnych w celu poprawy konkurencyjności i wzrostu wartości dodanej. Inwestycje powinny prowadzić do:
 •  
 • Priorytet III – Rozwój i dostosowanie do norm WE przetwórstwa artykułów rolnych.
 • Beneficjenci pomocy to Lasy Państwowe, a także właściciele lasów prywatnych. Zasięgiem geograficznym działanie obejmie lasy w zarządzie nadleśnictw: Pisz, Drygały, Borki, Nowogród, Czerwony Dwór i Giżycko.
 • W ramach niniejszego działania wspierane będą projekty związane z odnawianiem lasów, pielęgnacją drzewostanu, wzmocnieniem systemu ochrony przeciwpożarowej.
 • 4. Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą i/lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych.
 • Beneficjentem pomocy to osoby fizyczne, które zamieszkują, bądź prowadzą działalność gospodarczą lub rolniczą na terenach wiejskich lub osoby prane prowadzące działalność gospodarczą lub rolniczą na terenach wiejskich.
 • W ramach działania wspierane będą inwestycje zlokalizowane w gminach wiejskich lub miejsko – wiejskich, poza miejscowościami liczącymi więcej niż 5 tys. mieszkańców.
 • rynkowego ukierunkowania produkcji i wykorzystania istniejących „nisz rynkowych”;
 • tworzenia nowych kanałów zbytu;
 • unowocześnienia produkcji:
  • stosowania nowych technologii;
  • poprawy bezpieczeństwa i jakości żywności;
  • ochrony środowiska.Wyklucza się pomoc dla inwestycji w handlu detalicznym oraz inwestycje związane z przetwórstwem surowców pochodzących spoza UE. Pomoc nie może być przeznaczona na inwestycję, która spowoduje wzrost produkcji, dla której brak normalnego zbytu rynkowego.Warunkiem udzielenia pomocy jest spełnianie przez zakład standardów higieniczno – sanitarnych, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt. W przypadku zakładów branży przetwórstwa mleka i mięsa, które wystąpiły o okres na dostosowanie się i przygotowały indywidualne harmonogramy działań naprawczych, standardy te muszą być spełnione po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.Zasadniczo inwestycje wspiera się poprzez granty refinansujące poniesione koszty, ale możliwe jest także stosowanie dopłat do oprocentowania kredytu.
  • Pomoc może być przyznana na inwestycje związane z przetwórstwem produktów rolnych objętych Załącznikiem I do Traktatu, z wyłączeniem produktów rybnych, leśnych i produktów pochodzących z krajów trzecich.
  • Pomoc pomocy: maksymalnie 50% kwalifikowanych kosztów inwestycji, w tym poziom udziału UE: do 45% całkowitego kwalifikującego się kosztu.
  • W przypadku inwestycji zakładających wzrost mocy produkcyjnych projekty będą kwalifikowane do wsparcia na podstawie analizy rynkowej w danym sektorze przetwórstwa. Celem analizy będzie uniknięcie nadmiernej rozbudowy mocy produkcyjnych, ponad normalny rynek zbytu.
  • Pomoc może być przyznana przedsiębiorstwom, które są żywotne ekonomicznie, spełniają minimalne wymogi higieny, ochrony środowiska i zwierząt. Rolnicy powinni mieć odpowiedni udział w ostatecznych zyskach, w związku z przeprowadzoną inwestycją (w praktyce oznacza to, że podmiot starający się o dotację musi prowadzić kontraktację surowca).

W ramach omawianego działania beneficjentami pomocy będą przedsiębiorstwa rolno – przemysłowe oraz inne przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno – spożywczego i/lub marketingu odpowiedzialne za inwestycje.

image_pdf

Dodaj komentarz