Tworzenie warunków dla prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej

Rate this post

Działania i środki wspierające rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich koncentrują się przede wszystkim na rozwoju przedsiębiorczości i tworzeniu nowych miejsc pracy poza rolnictwem.

Instrumentami służącymi rozwojowi działalności gospodarczej objęte zostaną następujące rodzaje działalności: działalność pozarolnicza na obszarach wiejskich, przetwórstwo rolno-spożywcze i marketing, turystyka wiejska oraz przedsięwzięcia podnoszące wartość obszarów wiejskich jako miejsca zamieszkania.

Wspieranie przedsiębiorczości na terenach wiejskich następuje i następować będzie poprzez:

 • zachęty dla inwestorów i przedsiębiorców;
 • rozbudowany system gwarancji i poręczeń;
 • specjalne traktowanie inwestycji, które dodatkowo uzupełniają infrastrukturę techniczną;
 • promocję wsi jako atrakcyjnego miejsca inwestowania;
 • rozwój centrów przedsiębiorczości, rozwój doradztwa, w tym doradztwa ekonomiczno-finansowego dla osób podejmujących działalność gospodarczą;
 • pożyczki, kredyty i dotacje na przedsięwzięcia tworzące nowe miejsca pracy;
 • wsparcia „samozatrudnienia” – mikropożyczki.

Tworzenie warunków dla prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich jest istotne dla zrównoważonego rozwoju i dywersyfikacji lokalnej gospodarki. Pozwala to mieszkańcom wsi na tworzenie nowych źródeł dochodu, zwiększenie zatrudnienia, rozwój przedsiębiorczości i redukcję zależności od rolnictwa. Oto kilka kluczowych działań, które mogą przyczynić się do tworzenia warunków dla prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich:

 1. Tworzenie infrastruktury i ułatwianie dostępu do zasobów: Organizowanie infrastruktury, takiej jak inkubatory przedsiębiorczości, centra biznesowe, hale produkcyjne czy biurowce, dostarcza przestrzeni dla rozwoju różnorodnych branż i inicjatyw. Ułatwianie dostępu do zasobów, takich jak finansowanie, mentorowanie, szkolenia, doradztwo biznesowe czy sieci kontaktów, wspiera rozwój i utrzymanie pozarolniczych przedsięwzięć.
 2. Uproszczenie procedur i regulacji: Ułatwianie procesu zakładania i prowadzenia biznesu na obszarach wiejskich poprzez uproszczenie procedur administracyjnych i regulacji. To może obejmować skrócenie czasu oczekiwania na rejestrację firmy, uproszczenie procedur podatkowych, udzielanie preferencyjnych warunków dotacji czy zwolnień podatkowych dla nowych przedsiębiorstw.
 3. Wsparcie dla rozwoju kompetencji i umiejętności: Organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów i mentorstwa w zakresie przedsiębiorczości, zarządzania, marketingu, finansów czy umiejętności technicznych. Rozwój kompetencji i umiejętności umożliwia przedsiębiorcom wiejskim skuteczną prowadzenie swojej działalności oraz dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych.
 4. Wspieranie innowacji i rozwoju technologicznego: Zachęcanie do innowacyjności i rozwoju technologicznego w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Wsparcie finansowe i doradcze dla przedsiębiorców, którzy chcą wprowadzać nowe technologie, tworzyć innowacyjne produkty lub usługi, może przyczynić się do konkurencyjności i trwałego rozwoju ich przedsiębiorstw.
 5. Promowanie współpracy i partnerstw: Tworzenie platform współpracy, sieci biznesowych, klastrowych czy stowarzyszeń przedsiębiorców, które umożliwiają wymianę wiedzy, doświadczeń i współpracę między przedsiębiorcami. Współpraca ta może obejmować wspólne działania promocyjne, zbiorowe zamówienia, wymianę usług czy wspólne przedsięwzięcia.
 6. Dostęp do rynków i promocja lokalnych produktów: Tworzenie mechanizmów wsparcia dla przedsiębiorców w zakresie promocji i marketingu ich produktów i usług. Ułatwianie dostępu do rynków, organizowanie targów, wystaw, festiwali czy programów eksportowych, umożliwia przedsiębiorcom wiejskim dotarcie do szerszego grona klientów i promowanie lokalnych produktów.

Wspieranie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich wymaga koordynacji działań różnych podmiotów, takich jak władze lokalne, organizacje pozarządowe, instytucje finansowe, stowarzyszenia przedsiębiorców oraz sami przedsiębiorcy. Działania te powinny być oparte na analizie lokalnych potrzeb i specyfiki danego obszaru, zapewniając zrównoważony rozwój, ochronę środowiska i włączenie społeczności lokalnych w procesy decyzyjne.

image_pdf

Dodaj komentarz