Wsparcie rozwoju wsi i restrukturyzacja rolnictwa

Rate this post

WSPARCIE ROZWOJU WSI I RESTRUKTURYZACJA ROLNICTWA[1]

Po przystąpieniu Polski do UE, w latach 2004-2006, wspieraniu rozwoju wsi i rolnictwa będą służyły środki współfinansowane z przedakcesyjnego programu SAPARD oraz programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie (EAGGF):”Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Sektorowego Programu Operacyjnego”, „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich”.

Priorytet II – Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

Działania realizowane w zakresie tego Priorytetu będą miały wpływ na tworzenie warunków zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich m.in. poprzez poprawę konkurencyjności obszarów wiejskich jako miejsca zamieszkania oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie inwestycji związanych z podejmowaniem dodatkowej działalności gospodarczej zwiększy możliwości zatrudnienia i uzyskania dochodów przez rolników i mieszkańców obszarów wiejskich oraz sprzyjać będzie ograniczeniu bezrobocia.

Dodatkowo w ramach omawianego priorytetu finansowane będą działania związane z przywracaniem funkcji terenów leśnych zniszczonych w wyniku naturalnych katastrof.

Działania związane ze stymulowaniem rozwoju obszarów wiejskich będą również realizowane w ramach pozostałych Sektorowych Programów Operacyjnych, Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach niniejszego Priorytetu realizowane będą następujące działania:

1. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

2. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa, w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów.

Działanie zorientowane jest na poprawę sytuacji dochodowej rodzin rolniczych oraz ograniczenie bezrobocia ukrytego w rolnictwie poprzez wsparcie tworzenia i rozwoju alternatywnych źródeł dochodów w gospodarstwach rolnych.

W ramach niniejszego działania wpierane będą projekty związane z realizacją inwestycji służących podjęciu przez rolników i domowników dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa, wykorzystujące istniejące zasoby gospodarstwa i regionu oraz uwzględniającej potrzeby rynku.

Pomocą będą objęte wydatki na:

  • budowę i remonty budynków;
  • zakup i instalację wyposażenia, maszyn urządzeń i sprzętu, w tym oprogramowania;
  • zakup zwierząt służących rozwojowi funkcji rekreacyjnych gospodarstw;
  • koszty ogólne.

Poziom pomocy wynosi 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, w tym poziom udziału UE: do 45% całkowitego kwalifikującego kosztu.

Beneficjentami pomocy będą: prowadzący gospodarstwo rolne właściciele lub posiadacze zależni tego gospodarstwa oraz osoby prawne, których statutowym celem jest działalność w rolnictwie i które prowadzą gospodarstwo rolne (np. spółdzielnie) oraz domownicy (wyłącznie w przypadku następujących inwestycji: rzemiosła i rękodzielnictwa, drobnych usług na rzecz mieszkańców wsi).


[1] Polskie rolnictwo w UE, Biuletyn Informacyjny wydany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Nr 1-2/2003 (74).

image_pdf

Dodaj komentarz