Fundusze Europejskie dla rolnictwa

Rate this post

Phare II

Jeden z trzech instrumentów finansowych Unii Europejskiej dla krajów starających się o członkostwo w strukturach unijnych. Ogólnym celem programu jest przygotowanie państw do wejścia do Wspólnoty, wsparcie koncentruje się na działaniach priorytetowych określonych szczegółowo w dokumencie „Partnerstwo dla Członkostwa” oraz w dokumencie „Narodowy Program Przygotowania do Członkostwa”.

Ramy programu Phare II określone zostały na lata 2000-2006 i przewidują roczne wsparcie dla krajów objętych programem w wysokości 1,560 mld Euro. Alokacje dla poszczególnych krajów określane są w oparciu o liczbę ludności i Przychód Krajowy Brutto na jednego mieszkańca a także w oparciu o dotychczasowe osiągnięcia, potrzeby oraz postępy we wdrażaniu założeń „Partnerstwa dla Członkostwa”.

Program Phare II będzie koncentrował się na dwóch głównych priorytetach: rozwoju instytucjonalnym i wsparciu inwestycyjnym.

Rozwój Instytucjonalny to priorytet, celem którego jest pomoc w określaniu strategii, rozwoju potencjału ludzkiego i zdolności do zarządzania. Wsparcie przewidziane jest na wdrażanie acquis communautaire czyli dorobku prawnego Unii Europejskiej, przygotowanie Polski do uczestnictwa w politykach UE, stabilizację instytucji gwarantujących demokrację, przestrzeganie praw człowieka oraz uznawanie prawa mniejszości.

Na Rozwój Instytucjonalny przeznaczonych będzie ok. 30% środków Phare II.

Inwestycje to drugi priorytet programu Phare II, który przyjmuje dwie formy:

– inwestycji w infrastrukturę wymaganą do osiągnięcia standardów unijnych oraz inwestycje związane z wdrażaniem dorobku prawnego Unii Europejskiej,

– inwestowanie w spójność gospodarczo-społeczną poprzez promocję gospodarki rynkowej i uczestnictwa w konkurencyjnym rynku Unii Europejskiej. Działania upodobnione będą do tych podejmowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Socjalnego.

Na Inwestycje przeznaczonych będzie ok. 70% środków.

Ponieważ od roku 2000 wprowadzone zostały dwa inne instrumenty pomocowe, ISPA i SAPARD, zadania objęte tymi programami nie będą finansowane z funduszy Phare II.

Wyjątkiem od tej reguły będą projekty związane z wdrażaniem prawa unijnego i budowaniem systemów finansowo-administracyjnych, oraz wszystkie takie, które podlegają pod priorytety rozwoju regionalnego a nie mogły być finansowane z ISPA i SAPARD.

Organizacje koordynujące program Phare II w Polsce:

Fundacja Funduszu Współpracy

Centralna Jednostka Finansująco-Kontaktująca

Ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

tel.

Departament Rozwoju Regionalnego Ministerstwa Gospodarki

Dyrektor Jacek Szlachta

Tel. 022-628-0480

Źródła:

Dokument – „Wytyczne dotyczące wdrażania programu Phare w krajach kandydujących w latach 2000-2006, Rozporządzenie 3906/89 Art.8”

„Programy pomocowe dla samorządów” Jacek Warda, Wojciech Kłosowski.

image_pdf

Dodaj komentarz