Plan rozwoju obszarów wiejskich na lata 2004 – 2006

Rate this post

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest odpowiedzialne za przygotowanie dokumentu programowego, zwanego Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na jego podstawie finansowane będą działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, z grupy tzw. środków towarzyszących WPR, a ponadto kilka instrumentów dodatkowych zaproponowanych w czasie negocjacji akcesyjnych przez Komisję Europejską.

Podstawą prawną jest Rozporządzenie Rady UE nr 1257/99 o wsparciu rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie (EAGGF) oraz Rozporządzenie KE nr 445/2002.

Program będzie współfinansowany ze środków Sekcji Gwarancji EAGGF. Jest to tzw. II filar Wspólnej Polityki Rolnej, na który wydzielona jest część środków Sekcji Gwarancji. Działania zaproponowane w PROW mają na celu wspieranie wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i są podstawą budowania Europejskiego modelu rolnictwa, w oparciu o instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).

Szczegółowa struktura PROW będzie ustalona w najbliższym czasie, a jego treść będzie szeroko konsultowana na wszystkich szczeblach.

Instrumenty PROW obejmują dwie grupy działań. Do pierwszej należą działania zaliczane do grupy środków towarzyszących WPR, precyzyjnie określone w rozporządzeniu 1257/99. Są one składowymi Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich w państwach członkowskich UE.

Należą do nich:

  • wcześniejsze emerytury,
  • programy rolno-środowiskowe,
  • zalesianie gruntów rolnych,
  • wsparcie dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (LFA)[1].
  • Do drugiej grupy należą instrumenty, zapisane przez Wspólnotę Europejską w Traktacie Akcesyjnym. Ideą tej propozycji jest chęć rozwiązania podstawowych problemów, z jakimi borykają się kraje kandydujące, dążące do integracji z UE. Część z nich to instrumenty zupełnie nowe, które pojawiły się po raz pierwszy w historii UE. Ich przyszły kształt będzie w dużej mierze zależeć od wyników uzgodnień technicznych z Komisją Europejską. Są to:
  • wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych,
  • wsparcie dla grup producentów rolnych, które nie są objęte regulacjami rynkowymi,
  • wsparcie na rzecz osiągania standardów UE,
  • pomoc techniczna.
  • Z punktu widzenia benificjenta Program ten jest niezwykle atrakcyjny, bowiem nie jest wymagany udział środków własnych.

——-

[1] LFA – ang. Less-Favoured Areas; stosowany jest też polski skrót ONW.

image_pdf

Dodaj komentarz