Użytkowanie ziemi

Rate this post

Oddziaływanie czynników przyrodniczych i pozaprzyrodniczych odzwierciedla struktura użytkowania ziemi. W gminie Janikowo szczególnie wyraźnie zaznacza się wpływ korzystnych warunków przyrodniczych. Świadczy o tym bardzo wysoki udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni gminy (ok. 80 %), a w ich ramach zdecydowana przewaga gruntów ornych (91 %; por. tab. 4.2, 4.3, 4.4).

Analiza wielkości areału użytków rolnych w latach 1988-1998 nie wykazała spadku tej formy użytkowania ziemi. W układzie zróżnicowania przestrzennego udział procentowy użytków rolnych w ogólnej powierzchni wahał się od 46 % (miasto Janikowo)) do ponad 90 % (sołectwa Dębowo, Ludzisko, Sielec, Wierzejewice; por. ryc. 4.3, tab. 4.3). Dominacja użytków rolnych charakteryzuje zwłaszcza indywidualne gospodarstwa rolne (por. tab. 4.5).

Wpływ uwarunkowań przyrodniczych szczególnie wyraźnie zaznacza się w strukturze rolniczego użytkowania ziemi (por. ryc. 4.5, tab. 4.4, 4.5). Wskazuje na to zróżnicowanie przestrzenne udziału gruntów ornych w ogólnej powierzchni użytków rolnych (łącznie z sadami) – od ok. 86,5 % (soł. Sielec) do ponad 99 % (soł. Dębowo, Kołodziejewo, Wierzejewice i miasto Janikowo).

W strukturze rolniczego użytkowania ziemi zaznacza się relatywnie niski – ze względu na korzystne położenie gminy względem rynków zbytu – udział sadów (42 ha w 1998r.; w latach 1988-1998 tendencja spadkowa). W ujęciu sołectw najwyższy udziału sadów w powierzchni użytków rolnych odnotowano w sołectwie Góry (zaledwie 1,4 %). Analizowana gmina wyróżnia się także niskim udziałem użytków zielonych (średnio 3.0 %).

Analiza struktury pozarolniczego użytkowania ziemi wykazała niewielki (1,5 %) i zmniejszający się w latach 1988-1998 udział lasów (por. tab. 4.2). Jest to, z punktu widzenia działania ekosystemu, zjawisko niekorzystne. Próg 3 % powierzchni lasów przekroczony został jedynie w sołectwach Dębowo (4,0 %), Kołodziejewo (3,4 %) oraz Kołuda Wielka; por. tab. 4.3).

Ocena pozarolniczych form użytkowania ziemi wykazała niewielki udział terenów przekształconych antropogenicznie (średnio 10 % powierzchni ogólnej; por. tab. 4.3). W układzie zróżnicowania terytorialnego analizowany odsetek osiągnął najwyższą wartość w mieście Janikowo (38,3 %), a na obszarach wiejskich próg 10 % przekroczony został jedynie w sołectwie Kołuda Wielka (11,1 %).

Tab. 4.2. Przemiany w strukturze użytkowania ziemi w mieście i gminie Janikowo w latach 1988-1998

Źródło : obliczenia własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy

Fundusze Europejskie dla rolnictwa

Rate this post

Phare II

Jeden z trzech instrumentów finansowych Unii Europejskiej dla krajów starających się o członkostwo w strukturach unijnych. Ogólnym celem programu jest przygotowanie państw do wejścia do Wspólnoty, wsparcie koncentruje się na działaniach priorytetowych określonych szczegółowo w dokumencie „Partnerstwo dla Członkostwa” oraz w dokumencie „Narodowy Program Przygotowania do Członkostwa”.

Ramy programu Phare II określone zostały na lata 2000-2006 i przewidują roczne wsparcie dla krajów objętych programem w wysokości 1,560 mld Euro. Alokacje dla poszczególnych krajów określane są w oparciu o liczbę ludności i Przychód Krajowy Brutto na jednego mieszkańca a także w oparciu o dotychczasowe osiągnięcia, potrzeby oraz postępy we wdrażaniu założeń „Partnerstwa dla Członkostwa”.

Program Phare II będzie koncentrował się na dwóch głównych priorytetach: rozwoju instytucjonalnym i wsparciu inwestycyjnym.

Rozwój Instytucjonalny to priorytet, celem którego jest pomoc w określaniu strategii, rozwoju potencjału ludzkiego i zdolności do zarządzania. Wsparcie przewidziane jest na wdrażanie acquis communautaire czyli dorobku prawnego Unii Europejskiej, przygotowanie Polski do uczestnictwa w politykach UE, stabilizację instytucji gwarantujących demokrację, przestrzeganie praw człowieka oraz uznawanie prawa mniejszości.

Na Rozwój Instytucjonalny przeznaczonych będzie ok. 30% środków Phare II.

Inwestycje to drugi priorytet programu Phare II, który przyjmuje dwie formy:

– inwestycji w infrastrukturę wymaganą do osiągnięcia standardów unijnych oraz inwestycje związane z wdrażaniem dorobku prawnego Unii Europejskiej,

– inwestowanie w spójność gospodarczo-społeczną poprzez promocję gospodarki rynkowej i uczestnictwa w konkurencyjnym rynku Unii Europejskiej. Działania upodobnione będą do tych podejmowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Socjalnego.

Na Inwestycje przeznaczonych będzie ok. 70% środków.

Ponieważ od roku 2000 wprowadzone zostały dwa inne instrumenty pomocowe, ISPA i SAPARD, zadania objęte tymi programami nie będą finansowane z funduszy Phare II.

Wyjątkiem od tej reguły będą projekty związane z wdrażaniem prawa unijnego i budowaniem systemów finansowo-administracyjnych, oraz wszystkie takie, które podlegają pod priorytety rozwoju regionalnego a nie mogły być finansowane z ISPA i SAPARD.

Organizacje koordynujące program Phare II w Polsce:

Fundacja Funduszu Współpracy

Centralna Jednostka Finansująco-Kontaktująca

Ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

tel.

Departament Rozwoju Regionalnego Ministerstwa Gospodarki

Dyrektor Jacek Szlachta

Tel. 022-628-0480

Źródła:

Dokument – „Wytyczne dotyczące wdrażania programu Phare w krajach kandydujących w latach 2000-2006, Rozporządzenie 3906/89 Art.8”

„Programy pomocowe dla samorządów” Jacek Warda, Wojciech Kłosowski.