Wstęp pracy magisterskiej

Rate this post

Rolnictwo jest jedną z najstarszych dziedzin działalności gospodarczej człowieka, której celem jest uzyskanie produktów roślinnych i zwierzęcych w wyniku uprawy roli i roślin oraz chowu i hodowli zwierząt. Jego głównym zadaniem jest dostarczanie żywności oraz surowców dla przemysłu. Początkowo rolnictwo rozwijało się w uprzywilejowanych klimatycznie regionach świata, obecnie ta forma działalności gospodarczej jest rozwinięta w każdym kraju.

Rolnictwo ma szczególne znaczenie w naszym kraju choćby dlatego, że obszary wiejskie stanowią 90% powierzchni w naszym kraju, a ludność wiejska stanowi 38,2% obywateli. Polska 1 maja 2004 roku otrzymała ogromną szansę na odbudowę zaniedbanego rolnictwa po wielu latach transformacji. Objęcie polskiego sektora rolnego mechanizmami wspólnej polityki rolnej będzie miało ogromny wpływ na stan gospodarki, na sytuacje rolnictwa oraz na mieszkańców obszarów wiejskich.

Celem niniejszej praca jest przedstawienie procesu integracji sektora rolnego z Unią Europejską oraz bilans skutków integracji polskiego rolnictwa z Unią a także ocena pierwszych dwóch lat członkostwa.

Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy zawiera podstawowe informacje dotyczące WPR, jej cele, zasady, instrumenty i finansowanie. Szczególną uwagę poświęcono etapom jej ewolucji oraz efektom jej funkcjonowania na rynkach państw członkowskich.

Celem drugiego rozdziału jest przedstawienie sytuacji polskiego rolnictwa, ukazanie jej zalet i wad, mocnych i słabych stron, pokazanie jej sytuacji pod względem struktury gospodarstw, zatrudnienia, warunków i poziomu życia mieszkańców wsi. Druga część tego rozdziału poświęcona jest porównaniu struktury rolnictwa w Polsce i Unii Europejskiej.

Trzeci rozdział poświęcony jest rezultatom negocjacji w obszarze rolnictwo. Rozdział ten, zawiera zestawienie środków unijnych oraz formy pomocy, jakie zostały przewidziane dla polskiego rolnictwa i na rozwój obszarów wiejskich. Ta część pracy przedstawia także poszczególne etapy dostosowania polskiego rolnictwa do wymogów Unii Europejskiej oraz koszty z nimi związane.

Kolejny, czwarty rozdział tej pracy poświęcony jest próbie oceny skutków integracji polskiego sektora rolnego z Unią Europejską. Rozdział ten zawiera analizę efektów przyjęcia instrumentów WPR, jej wad i zalet, kosztów i korzyści. Co Polska zyska a co straci, czy Unia odbuduje polską gospodarkę? Rozdział jest krótkim podsumowanie pierwszych dwóch lat członkostwa. W pracy wykorzystano dostępną literaturę z dziedziny ekonomii, integracji europejskiej, polityki rolnej oraz badania GUS-u. Ze względu na aktualność tematu wiele informacji zostało zaczerpniętych z biuletynów informacyjnych, dokumentów, raportów oraz z Internetu.

image_pdf

Dodaj komentarz