Wzmocnienie roli rolników na rynku produktów rolnych

Rate this post

Przy dużej rywalizacji o rynek, szczególnie w ostatnim okresie, gdy zaczęły powstawać hipermarkety, niezwykle ważną sprawą jest wzmocnienie pozycji rolników na rynku produktów rolnych. Można tego dokonać, wspierając rozwój instytucji rynku pierwotnego i wtórnego. Mówiąc o tym pierwszym, należy przede wszystkim dostrzec jego niezwykle ważną rolę dla grup producentów rolnych. Działalność grup będzie miała umocowanie prawne i wsparcie finansowe ze strony państwa. Wtórny rynek rolny natomiast rozwija się w Polsce, z mniejszym lub większym powodzeniem, już od kilku lat. Państwo będzie umacniać i przyspieszać jego rozwój w tych przypadkach, w których budżet państwa zaangażował już znaczne środki. Natomiast ciężar organizacji i finansowania rynków regionalnych będzie spoczywał na instytucjach samorządowych.

Odbudowa i rozwój spółdzielczości rolniczej umożliwią rolnikom współdziałanie w zakresie produkcji, zaopatrzenia w środki produkcji, standaryzacji, marketingu i zbytu produktów.

Powyższe rozwiązania zapewnią rolnikom udział w obrocie handlowym i umożliwią im przejęcie części marż z tytułu uczestnictwa w procesie zaopatrzenia i zbytu. Istotnymi elementami w łańcuchu marketingowym są również:

  • system zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji rynkowej;
  • tworzenie organizacji zajmujących się promocją produktów rolno-spożywczych.

1. Wspieranie grup producentów rolnych oraz usług doradczych, finansowych i zarządczych na rzecz rolników. Działania rządu w tym zakresie obejmą przede wszystkim zmiany prawne, prowadzące do podobnego traktowania spółdzielni rolniczych, których członkami są rolnicy, jak indywidualnych gospodarstw i grup producentów. Będzie to zachęcać do zmiany praktyki działania spółdzielni już funkcjonujących w środowisku wiejskim i tworzenia przez rolników nowych podmiotów w formie spółdzielczej tak, aby były one pod kontrolą rolników-producentów i działały w ich interesie ekonomicznym.

2. Odbudowa i rozwój spółdzielczości rolniczej.

Przewidywane w projekcie ustawy o grupach producentów rolnych instrumenty wspierania grup producentów rolnych i ich związków ułatwią organizowanie się producentów w grupy – podstawowy element zorganizowanego rynku rolnego oraz ważny czynnik obszarowej i produkcyjnej restrukturyzacji rolnictwa, ułatwiający poprawę ekonomicznej efektywności gospodarowania i zapewniający dostarczenie dobrych jakościowo i możliwie tanich produktów. Wpisana do rejestru grupa producentów rolnych (a więc spełniająca minimalne wymogi stawiane przez prawo) będzie mogła ubiegać się o kredyty preferencyjne i dotacje ze środków publicznych, wspierające realizację celów statutowych grup i ich związków.

Spółdzielnie rolników-producentów umożliwią członkom zwiększenie dochodów z gospodarstw przez współdziałanie, np. w sferze zaopatrzenia w środki do produkcji, przetwarzania, standaryzacji, marketingu i zbytu produktów rolnych. Zapewni to rolnikom udział w obrocie handlowym i umożliwi przejęcie części marży handlowej z tytułu uczestnictwa w procesie zaopatrzenia i zbytu, przy jednoczesnym zapewnieniu, że struktura, której są członkami, jest przez nich demokratycznie zarządzana i kontrolowana.

image_pdf

Dodaj komentarz